۱۳۹۱ دی ۱۱, دوشنبه

نحوه تنظیم دادخواست به دادگاه عمومی برای تغییر شناسنامه + به همراه عکس

نحوه تنظیم دادخواست به دادگاه عمومی برای تغییر شناسنامه  + به همراه عکس

خوانده : اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه
تعیین خواسته و بهای آن : تغییر نام از ...... به ....... بعلت تغییر جنسیت
دلایل و منضمات دادخواست : فتوکپی مصدق شناسنامه، فتوکپی مصدق صورتجلسه کمسیون پزشکی قانونی، فتوکپی مصدق گواهی پزشک جراح و بیمارستان

راهنمای تصویری استفاده صحیح از دستگاه وکیوم

 راهنمای تصویری استفاده صحیح از دستگاه وکیوم 
محتویات بسته شامل سیلندر + پمپ + شیلنگ + حلقه های لاستیکی می باشد. 

تشریح روش های افزایش سایز کلیتوریس و پنیس قبل و بعد از عمل متودیوپلاستی + عکس

تشریح روش های افزایش سایز کلیتوریس و پنیس قبل و بعد از عمل متودیوپلاستی + عکس
نوشته شده به قلم : محمد

۱. استفاده از دستگاه وکیوم دو نوبت در روز حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ دقیقه در هر نوبت
روش و نکات مهم پمپ کردن:

ھﻮﯾﺖ جنسی + وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ اﻓﺮاد ﻣﺒﺪل ﭘﻮش، دوجنسیﻧﻤﺎ و ﺗﺮانس سکشوال

ھﻮﯾﺖ جنسی +  وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ اﻓﺮاد ﻣﺒﺪل ﭘﻮش، دوجنسیﻧﻤﺎ و ﺗﺮانس سکشوال


‫آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﻮﯾﺘﻲ، ھﻮﯾﺖ جـ.نـ.سـ.ی اﺳﺖ ﻛه در واﻗﻊ اﺣﺴﺎس ﻣﺎ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺎﺳﺖ. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻚ ‫اﺣﺴﺎس دردﻧﺎك اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑه اﺛﺒﺎت و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ھﻮﯾﺖ جـ.نـ.سـ.ی ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﻇﺎھﺮي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ‫ﻧﺪاﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ، اﺻﻄﻼﺣا ﺑه آن آﺷﻔﺘﮕﻲ ھﻮﯾﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي + ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي + ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي ﭼﯿﺴﺖ؟

ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي +  ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي + ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻐﺰي ﭼﯿﺴﺖ؟

‫دﻛﺘﺮ " Simon Levay در ﻛﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان The sexual brain درﺑﺎره ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎي ﻣﻐﺰي ﻛه در ‫ﺗﻮﺳﻌه ھﻮﯾﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﺤﺚ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ او ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎء ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎي ‫ھﻮﯾﺘﻲ در اﻓﺮاد ﮔﺮدﻧﺪ. ‫
در اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ھﻮﯾﺖ ﻇﺎھﺮي و ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي ﺑﺎﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در اﻓﺮاد transgender ‫ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰي در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ﻇﺎھﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺣﺘﻲ در ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ‫ﺣﺘﻲﺑﺎﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻮﻟﺪ، اﺧﺘﻼﻓﮭﺎي رﻓﺘﺎري ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮھﺎ و

جراحی های دکتر کهن زاد و تقاوت آن با کشور تاینلد

جراحی های دکتر کهن زاد و تقاوت آن با کشور تاینلد

سلام بر آقا محمد، خسته نباشی آنقدر برای بچه ها وقت میگذاری زحمت میکشی آفرین ممنون، من نمی دانستم دکتر کهن زاد همچین کتابی نوشته است (توضیخات پیرامون کتاب را با کلیک در این اینجا مطالعه نمایید) البته به احتمال زیاد درباره ترانس هاست. شاید چند تا هم جراحی هرموفرودیت داخل آن باشد زیرا ایشان فوق تخصص جراحیهای اختلال جـ.نـ.سـ.ی هستند + غدد.

تشریح دو روند متفاوت تشکیل پرونده در بیمارستانهای نفت جهت انجام عمل تغییر جنسیت

تشریح دو روند متفاوت تشکیل پرونده در بیمارستانهای نفت جهت انجام عمل تغییر جنسیت

تشریح روش اول
بچه های شرکت نفت از چند طریق میتوانند اقدام کنند ،شرکت نفتی ها دفترچه درمانی دارند ، تا زمانی که پدرشان زنده است و بالای سرشان می باشد از خدمات درمانی بصورت کمیسیونی استفاده میکنند. بدین طریق که به بیمارستان نفت مراجعه میکنند و تحت درمان قرار میگیرند و اگر اگر اگر دکتر تحت معالجشان در آن شهر نباشد و یا نیاز به دستگاه های پیشرفته ای و یا آزمایش

به نظرم آسانترین قسمت پروسه تغییر جنسیت، گرفتن مجوز از پزشک قانونی است

به نظرم آسانترین قسمت پروسه تغییر جنسیت، گرفتن مجوز از پزشک قانونی است
دیدگاه شما چیست ؟ شما هم می توانید تجربیاتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید

سلام به ترنس های عزیز ، گاهی اوقات همه چیز روی کاغذ درست و حساب شده بنظر می آید ولی وقتی وارد کار میشوی و با موانع واقعی روبرو میشوی، تازه میبنی که چقدر جلو رفتن سخت و دشوار هست. فقط خدا را شکر میکنم که خانواده خوبی دارم که در این راه پشتیبان من هستند و از من حمایت می کنند. اغراق نیست اگر بگویم که آسانترین قسمت در پروسه تغییر جنسیت، همان

شرکت در گارگاه اموزشی پیشگیری از ایدز

شرکت در گارگاه اموزشی پیشگیری از ایدز

زمان : سه شنبه  ۲۱ / ۱۰ / 1389 ساعت 9 صبح الی ۱۲ ظهر 
محل تشکیل گارگاه : تهران، بهزیستی نواب صفوی –  خیابان ۱۷ شهریور  اتوبان اهنگ میدان محلاتی ضلع جنوب غربی میدان نبش درمانگاه قیاسی

نکاتی پیرامون هورمون درمانی و عمل ارکیوکتومی MTF

نکاتی پیرامون هورمون درمانی و عمل ارکیوکتومی MTF

قابل توجه ترنس های مرد به زن: متاسفانه این باور غلط در میان بعضی از ترنس های عزیز است که بلافاصله بعد از گرفتن مجوز باید هورمون درمانی را آغاز کرد.

لیست جامع آدرس، وب سایت، ایمیل، تلفن و فکس ادارات ثبت احوال کل کشور

 لیست جامع آدرس، وب سایت، ایمیل، تلفن و فکس ادارات ثبت احوال کل کشور 

●  لیست جامع آدرس، وب سایت، ایمیل، تلفن و فکس ادارات ثبت احوال کل کشور

●  لینک مستقیم ثبت احوال استان ها

لینک های مورد نیاز ترنسکشوال های خارج از ایران جهت تغییر نام در شناسنامه و کارت ملی

لینک های مورد نیاز ترنسکشوال های خارج از ایران جهت تغییر نام در شناسنامه و کارت ملی


روند تغییر نام ترنسکشوال های خارج از کشور

روند تغییر نام  ترنسکشوال های خارج از کشور

قابل توجه ترنسکشوال های خارج از ایران که مکرارا سوالات متدوالی پیرامون نحوه تغییر مدارک شناسایی (شناسنامه،کارت ملی) داشتند.
برابر ماده 20 قانون ثبت احوال کشور : - انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین ، محمد مهدی ، و مانند آن ) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

نحوه دریافت کارت شناسایی ملی

نحوه دریافت کارت شناسایی ملی

برابر ماده 38 قانون ثبت احوال و قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی به  کلیه اتباع ایرانی مصوب سال 1376 مجلس محترم شورای اسلامی کسانی که سن آنان از 15 سال به بالا می باشد باید دارای کارت شناسایی ملی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند .

بزرگ کردن سینه ها

بزرگ کردن سینه ها

آیا بزرگ کردن سینه روی روشهای تشخیص سرطان سینه تأثیر دارد ؟
شاید مهمترین موضوع در مورد پروتز های سینه امکان به تأخیر افتادن تشخیص سرطان سینه با پروتز سیلیکون و یا پر شده با آب نمک می باشد. هر دوی این ماده ها حاجب هستند (اشعه و پرتو ها را از خود عبور نمی دهند)، به این معنی که مانع دیدن بافت اصلی سینه در درجات مختلف مامو گرافی می شوند.

آدرس های جراحان و روانپزشکان و مراکز دولتی ارومیه

آدرس های جراحان و روانپزشکان و مراکز دولتی ارومیه

دکتر منصور قوام:خیام شمالی ،کوچه خانباباخان ، ساختمان پزشکان پ64.
دکتر حامد نیا: جاده سلماس، بیمارستان روانپزشکی.

کتاب برزح تن ( خاطرات یک جراح از بیماران دوجنسی ) نویسنده: دکتر شهریار کهن زاد

کتاب برزح تن  ( خاطرات یک جراح از بیماران دوجنسینویسنده : دکتر شهریار کهن زاد 

 
بازدیدکنندگان عزیز،به جهت سهولت شما در تهیه کتاب ، ار آن عکس گرفته همچنین آدرس و تلفن ناشر کتاب را نیز درج نمودم.
آدرس ناشر کتاب : تهران، خالد اسلامبولی، وزرا، کوچه ششم، کوی دل افروزر، شماره ۱۷ ، ساختمان کتاب سرا ،  تلفن : ۸۸۷۱۶۱۰۴  و  88717819    کد تهران : ۰۲۱

۱۳۹۱ دی ۱۰, یکشنبه

مراحل پناهندگی در ترکیه و سوالات و ادرس های مورد نیاز

مراحل پناهندگی در ترکیه و سوالات و ادرس های مورد نیاز


سوال 1- به منظور تقاضای پناهندگی به کشور ترکیه آمده ام، میباید چه کار کنم؟
جواب 1- توسط تلفن یا با آمدن به دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آنکارا تاریخ مصاحبه برای ثبت نام دریافت کنید. در مورد شهرهایی که وزارت کشور مشخص نموده به شما اطلاعاتی داده خواهد شد. شما میتوانید در یکی از این شهرها قبل از تاریخی که برای ثبت نام توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای شما در نظر گرفته شده، با مراجعه به پلیس ثبت نام شوید. شما باید به یکی از شهرهای "اقماری" که

امکان و حق درخواست پناهندگی براساس گرایش جنسی برای اقلیت های LGBTQ


امکان و حق درخواست پناهندگی براساس گرایش جنسی برای اقلیت های LGBTQ


بچه ها شنیدم برای خروج از ایران به کیس هائی مثله ماها میگن دو ستاره...و خیلی راحت پذیرش یا اقامت میدن لطفا اگر کسی در این باره اطلاعاتی داره برام بنویسه و بگه / نویسنده : بهنود

پاسخ : امکان و حق درخواست پناهندگی براساس گرایش جنسی برای اقلیت های LGBTQ وجود دارد. اما نکته حایز اهمیت این است که صرف ترنسکشوال بودن دلیل بر پذیرفتن پناهندگی شما نیست. بلکه انچه برای اداره مهاجرت و مقامات هر کشور حایز اهمیت و مبنای تصمیم انها به درخواست پناهندگی شما است؛ داستان و ماجرای زندگی شما به همراه اسناد و مدارکی ست که گفته های شما را اثبات کند، می باشد.

تراجنسیتی در سال ۲۰۱۲


تراجنسیتی در سال ۲۰۱۲

سال ۲۰۱۲ با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش به پایان رسید. اما در سال ۲۰۱۲ برای تراجنسی‌ها چه اتفاقاتی افتاد؟ در ادامه مهمترین اخبار خوشایندی که برای تراجنسیتی‌ها در سال ۲۰۱۲ افتاد را مرور میکنیم. برای مشاهده مطب فوق به بر روی این لینک کلیک نمایید.


۱۳۹۱ دی ۹, شنبه

میخواهم تغییر جنسیت بدهم اما خوانواده تهدیدم کردند

 میخواهم تغییر جنسیت بدهم اما خوانواده  تهدیدم کردند

سلام من آرمیذ هستم ومیخوام تغییر جنسیت بدم اما خوانواده ام راضی نیستند وتهدیدم میکنند. تو رو خدا یه راهی رو به من نشون بدهید تا بتونم دختریم رو بدست بیارم.ودرهلند زندگی میکنم .وبرای همین مشکلم فرار کردم رفتم آلمان

خواهشمندیم افراد ( FTM , MTF ) عمل کرده از شرایط قبل و بعد از عمل و میزان رضایتشان بگویند

              خواهشمندیم افراد ( FTM , MTF ) عمل کرده از شرایط قبل و بعد از عمل و میزان رضایتشان بگویند


محمد جان اگر از کسانی كه عمل كردند ( هم f2m ها و هم m2f ها ) خواهش كنيد از شرايط قبل و بعد از عملشان و ميزان رضايتشان بگویند، سپاسگزارت مي شوم. 
دكتر روانشناسم گفت : خيلي ها بعد از عمل مي فهمند هيچ چيز اونجوري كه فكرش را مي كردند نبوده و كنار آمدن با شرايط بعد از عمل برایشان سخت تر مي شود.

افراط در خود نمایی برخی ترنسهای MTF و متضرر شدن کل جامعه ترنسکشوال

افراط در خود نمایی برخی ترنسهای MTF و متضرر شدن کل جامعه ترنسکشوال
دیدگاه شما چیست ؟ در این بحث شرکت کرده و نقطه نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

باسلام ، چنانکه می دانید در خصوص آسیب شناسی عدم موفقیت ترنسهای (مرد به زن) یکی از مسایل که در جامعه مطرح شده و به تجربه به گوش همه ترنس ها رسیده ، اینکه تعدادی از این افراد قبل از عمل در خود نمایی و آرایش کردن

معرفی آزمایشگاه ژنتیک برای تست کاریوتایپ

معرفی آزمایشگاه ژنتیک برای تست کاریوتایپ

نشانی: آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران (دکتر اکبری) تهران - خیابان طالقانی - بین حافظ و استاد نجات اللهی (ویلا) پلاک 297 - تلفن 88896869 - 88896868 ،
هزینه : انجام این آزمایش با بیمه حدود 45 الی 50 تومان می شود.

روند اخد مجوز تغییر جنسیت در ارومیه

روند اخد مجوز تغییر جنسیت در ارومیه

مجداد یک سلام گرم خدمت تمامی عزیزان و آقا محمد زحمت کش که من شخصا به ایشان احترام خاصی دارم و یک سلام مخصوصتر به تی اس های بیگناه. ....
1- روانپزشک {گرفتن نامه}

اولین عمل یک ترنسکشوال خوزستانی در بیمارستان نفت تهران انجام شد

اولین عمل یک ترنسکشوال خوزستانی در بیمارستان نفت تهران انجام شد

حامد 23 ساله که با در دست داشتن مجوز عمل از طریق اعزام پزشکی راهیاین بیمارستان شد بعد از تشکیل پرونده مقدماتی در تاریخ 01/06/89 اولین عمل تغییر جنسیت (تخلیه رحم و تخمدان) توسط دکتر حسین آصف جاه و در تاریخ 07/06/89  عمل دوم تخلیه سینه را توسط خانم دکتر مشایخی در بیمارستان نفت (شهر تهران) واقع در خیابان سرهنگ سخائی انجام شد.

لطفا در رابطه با سه گزينه زیر تامل نموده و نظراتتان را درج نمایید

لطفا در رابطه با سه گزينه زیر تامل نموده و نظراتتان را درج نمایید

محمد كمك ...  دكتر روان شناسم ، از من خواسته در اين هفته به سه گزينه زیر فكر کنم :
1. با يک ترنس MTF ازدواج كنم ! و هر دویمان با اين كه مي دانيم چي هستيم تغيير جنسيت ندهيم و نقشي را در زندگي ايفا كنيم كه خود واقعيمان باشيم بدون اينكه كسي بداند .

گزارش فارس از مشكل دوشخصيتي برخي جوانان؛ نمي‌دانم دلم مي‌خواهد دختر باشم يا پسر!

گزارش فارس از مشكل دوشخصيتي برخي جوانان؛ نمي‌دانم دلم مي‌خواهد دختر باشم يا پسر! 
 
خبرگزاري فارس: معضلات اجتماعي بسياري پيرامون ما وجود دارد كه به دفعات آنها را از نزديك ديده و يا حس كرده‌ايم اما پديده‌اي اجتماعي كه براي يك فرد ممكن است بيشتر از يك معضل، به يك بحران تبديل شود، مشكل دوشخصيتي است كه كمتر آن را احساس كرده‌ايم.

دلم مي‌خواهد دختر باشم

دلم مي‌خواهد دختر باشم

چراغ اتاق را كه روشن مي‌كند، روي تختش مي‌نشيند و با چشم‌هاي عسلي‌اش نگاهم مي‌كند. اسمش محمدرضاست، ولي ماندانا صدايش مي‌كنند. مي‌خواهد اسم شناسنامه‌اش را هم الناز بگذارد. نامه بهزيستي‌اش را نشانم مي‌دهد و انگشت نشانه‌اش را روي چند حرفش مي‌كوبد و مي‌گويد: «بالاخره راحت مي‌شوم.»اسمش به چهره‌اش نمي‌آمد؛ زني با قدي ميانه با مانتو و روسري و كمي هم

روند اخذ مجوز تغییر جنسیت در تهران به شیوه ای دیگر و در کوتاهترین زمان

روند اخذ مجوز تغییر جنسیت در تهران به شیوه ای دیگر و در کوتاهترین زمان

1- ابتدا مراجعه کردم به مرکز درمان اختلالات جـ.نـ.سـ.ی به سرپرستی دکتر مهرابی واقع در مجتمع پزشکی ساعی. بعد از چند جلسه ملاقات با سه دکتر و تست های روانشناسی هفتگی بالاخره معرفی نامه دریافت کردم.

به نظر شما اگر به دادگاه تهران شکایت کنم، آنها کمک میکنند و میتوانم راه بجایی ببرم؟؟؟

به نظر شما اگر به دادگاه تهران شکایت کنم، آنها کمک میکنند و میتوانم راه بجایی ببرم؟؟؟

سلام به دوستان عزیز ئو آقا محمد عزیز و سخت کوش آقا محمد از همه اول از شما متشکرم و سپاس گذار که این همه سخت تلاش میکنید و همه را از دیدگاه ها و نظرات هم با خبر میکنید و بعد از دوستان عزیز که این همه صبور و سختکوش هستند و آدم را این همه دعوت به امید و سعی به تلاش میکنند

ESTRADIOL اطلاعات دارویی


ESTRADIOL اطلاعات دارویی
 
موارد مصرف‌: استراديول‌ به‌عنوان ‌جانشين‌ درماني‌ در كمبود هورمون ‌استروژن‌ و نيز در حالاتي‌ نظير هيپوگوناديسم‌، واژينيت‌ آتروفيك‌،نارسايي‌ اوليه‌ تخمداني‌، درمان‌ علائم‌ وازوموتور دوران‌ يائسگي‌ و پيشگيري‌ از استئوپروز بعد از يائسگي‌ به‌كار مي‌رود. اين‌ دارو همچنين‌ ممكن‌ است‌ در درمان‌ خونريزي‌ رحمي‌، سرطان‌ پستان‌ ياپروستات‌ مصرف‌ گردد.

من خودم را یک مرد کامل میدانم که وسط دخترهام، به من بگوید چه کنم ؟

من خودم را یک مرد کامل میدانم که وسط دخترهام، به من بگوید چه کنم ؟

سلام آقا محمد خسته نباشید. من هم به ظاهر دختر هستم ولی از زمانی که یادم می آید همبازی هایم پسرها بودند البته از همان چهار سالگی یادم است که نظرم به دخترها یک جوره دیگر بود و دلم میخواست باهاشون رابطه .... داشته باشم و از همان موقع به دخترهای فامیل میگفتم بیاید زن و شوهر بازی و من همیشه شوهر می شدم و ......

تغییر جنسیت دادم گناه من چیست ؟

تغییر جنسیت دادم گناه من چیست ؟

توضیحات مدیر وبلاگ : در حین جستجو در اینترنت به این مطلب در یکی از سایت های روانشناسی برخوردم و آن را درج کردم. 
پرسش : دختری هستم افسرده و غمگین مجبور به عمل شدم چون قبلأ پسر بودم الان احساس سرخوردگی می کنم .خانواده ام و جامعه محلم نمی گذارند دوستانم هی مرا مسخره می کنند. وقتی کسانیکه مثل من بودند خودفروشی می کنند

روند کامل عمل جراحی کوچک کردن سینه در ترنس های FTM از آغاز تا پایان

روند کامل عمل جراحی کوچک کردن سینه در ترنس های FTM از آغاز تا پایان

قبل از هر تصمیمی برای انجام عمل جراحی برای کوچک کردن پستان، باید به طور طبیعی هر نوع خطر و ریسک و نیز تمام فواید آن سنجیده شود. اگر شما سیگاری هستید باید قبل از عمل سیگار را ترک کنید. سیگار کشیدن به طور جدی رگهای خونی را تنگ می کند و بنابراین جریان خون را در آن ناحیه کاهش داده و باعث می شود که التیام یافتن و جوش خوردن زخم ها کند شود.

«آينه‌هاي روبه‌رو» از سياه‌نمايي مفرط پرهيز مي‌كند

«آينه‌هاي روبه‌رو» از سياه‌نمايي مفرط پرهيز مي‌كند


خبرگزاري فارس: يك منتقد با بيان اينكه «آينه‌هاي روبه‌رو» از سياه‌نمايي مفرط پرهيز مي‌كند،گفت:اين فيلم از دو هويتي‌هاي ايراني انگ‌زدايي مي كند.
«شهرام خرازي‌ها» منتقد سينما در گفت‌وگو با خبرنگار سينمايي فارس در مورد فيلم سينمايي «آينه‌هاي روبه‌رو» ساخته نگار آذربايجاني، اظهار داشت: فيلم سينمايي

لطفا دست به دست هم دهید و تجربیات و راهکارهای خودتان را برای کمک به این دوست درج نمایید

لطفا دست به دست هم دهید و تجربیات و راهکارهای خودتان را برای کمک به این دوست درج نمایید
سلام خوبین؟؟ من بعد از تلاش های خیلی زیاد تونستم برای تشکیل کمسیون در ارومیه اجازه دریافت کنم ولی این.... بجای تهران خودشون در ارومیه یه کمسیون تشکیل دادن و ما رو طی یه مشت اراجیف خودشون و صلاح دید خودشون که نه اصلا صلاحیت اینکارو دارن و چه برسه به اینکه صلاحیت بحث در مورد آینده و جنسیت یه نفر، ما رو فاقد صلاحیت دیدن و ما رو سر دوندن و

نکاتی مهم پیرامون عمل ارکیوکتومی( برداشتن بیضه ها )

نکاتی مهم پیرامون عمل ارکیوکتومی( برداشتن بیضه ها )

(همانطور که میدانیم عمل ارکیوکتومی قبل از شروع هورمون درمانی توسط بسیاری از جراحان و دکترهای غدد توصیه می شود. انجام این عمل برای کاهش عوارض هورمون درمانی لازم است.

نگاهي به فيلم «آينه هاي روبه رو» دردي است غير مردن...

نگاهي به فيلم «آينه هاي روبه رو» دردي است غير مردن... 

تقي دژاكام «آينه هاي روبه رو» بيشتر از آن كه درباره يك معضل فردي باشد، درباره نگاه عمومي جامعه به يك معضل فردي است. آدينه، دختري كه سال هاست فهميده دچار مشكل دوجـ.نـ.سـ.يـ.تي يا ترانس شده، اما اطرافيانش او را مبتلا به آسيبي اجتماعي مي پندارند و به همين بهانه، او را از ارتباط با جامعه منع مي كنند تا از اين رهگذر آبروي خودشان حفظ شود!

گزارش تصویری فیلم «آینه​های روبرو» همسایه ما تغییر جنسیت داد،همه از او فرار می​کردند

  گزارش تصویری فیلم «آینه​های روبرو» همسایه ما تغییر جنسیت داد،همه از او فرار می​کردند


شش راه جهت افزايش ترشح هورمون رشد و افزايش قد

شش راه جهت افزايش ترشح هورمون رشد و افزايش قد

غده هيپوفيز قدامي كه در مغز قرار دارد، عليرغم اندازه كوچكش محل ترشح هورموني به نام هورمون رشد است.اين هورمون باعث مي شود كه چربي اضافي و زائد بدن سريع تر به انرژي تبديل شود، در نتيجه موجب رشد بيشتر و قوي تر استخوان هاي بدن خواهد شد. هورمون رشد مهم ترين عامل براي افزايش قد در دوران رشد مي باشد. اگر چه ميزان توليد هورمون رشد در بدن

کنکاشی در یکی از علل احتمالی بوجود آمدن یک ترنس

کنکاشی در یکی از علل احتمالی بوجود آمدن یک ترنس

مطلبی که مرا وادار کرد تا به نوشتن این مقاله  بپردازم وسعت درد و رنجیست که افراد تی اس با آن دست و پنجه نرم می کنند و ما به عنوان انسانهای مسئول در مقابل درد و رنج دیگران باید بکوشیم تا با آگاهی بخشی به انسانها و افراد جامعه  ظهور و بروز چنین پدیده ای را  در افراد نسل های آینده به حد اقل برسانیم.

معرفی و دانلود کتاب "انسان در جستجوی معنی" نوشته دکتر ویکتور فرانکل

احساس میکنم خواندن کتاب "انسان در جستجوی معنی" نوشته دکتر ویکتور فرانکل ، برای هر انسانی و به ویژه کسایی که طعم درد را چشیدن و بچه های ترنس لازم باشد

وقتی خیلی اتفاقی وارد وبلاگ یکی از بچه های ترنس شدم خیلی احساس همدردی کردم و تا آخر وبلاگ را خواندم و بعد هم در وبلاگ های دیگر و سایت شما موضوع را پیگیری کردم. من هم مطمئنا نه به اندازه شما ولی گاهی وقت ها

خاطرات یک جراح از بیماران دوجنسی

خاطرات یک جراح از بیماران دوجنسی

کتاب «برزخ تن» در واقع خاطرات یک جراح از بیماران دوجـ.نـ.سـ.ی است که چگونه بعد از جراحی سلامتی روحی و روانی خود را بازیافته‌اند و چگونه با روحیه‌ای سالم در اجتماع و خانواده ابراز وجود می‌کنند.
«برزخ تن» نوشته شهریار کهن‌زاد در 167 صفحه از سوی انتشارات کتابسرا با قیمت 3500 تومان روانه بازار نشر شده است. این کتاب برای بیمارانی که اختلالات روحی- روانی به خاطر دوجـ.نـ.سـ.یـ.تی دارند، می‌تواند راهنمای خوبی باشد. 
نویسنده در مقدمه این کتاب آورده است: «کاری را که می‌کنم با ارایه یک مقاله علمی در گزارش بیماران یک جراح اشتباه نگیرید! این بار از مراجعه تنها به مجموع پرونده‌های بیمارانم معذورم. بنا

نظرتان درباره ازدواج ترنس های FTM , MTF با یکدیگر بعد از عمل تغییرجنسیت چیست؟

نظرتان درباره ازدواج ترنس های FTM , MTF با یکدیگر بعد از عمل تغییرجنسیت چیست؟

بعد از مرحله تغییر جنسیت در هر دو گروه ترنس FTM , MTF بحث ازدواج مطرح می شود، اگر امکان این باشد نظر بچه ها را در رابطه با ازدواج با یکدیگر، البته بعد از عمل تغییر جنسیت جویا شوید فکر کنم برخی مشکلات ناخواسته حل خواهد شد. / نویسنده : آرزو

تحليل شخصيت زنان مردنما

تحليل شخصيت زنان مردنما

لابد يادتان هست که سريال اشک‌ها و لبخندها شخصيت خانمي را نشان مي‌داد که صفات مردانه داشت و همانند مردها رفتار مي‌کرد. کارگردان اين سريال، حسن فتحي، جزو معدود افرادي است که از رشته تحصيلي خود يعني روان‌شناسي به بهترين شکل ممکن در فيلم و سريال‌هاي خود استفاده مي‌کند. در گفتگو با دکتر پرويز مظاهري، دبير علمي انجمن روان‌پزشکان ايران درباره

ﺗﺮاﻧﺲ سکشوالیته ﭼﯿﺴﺖ؟ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﻋﻠﻞ و ﺗﺎرﯾﺨچه

ﺗﺮاﻧﺲ سکشوالیته ﭼﯿﺴﺖ؟ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﻋﻠﻞ و ﺗﺎرﯾﺨچه

ﻣﻘﺪمه 
ﺗﺮاﻧﺲ سـ.کـ.شـ.والیته ﮐه " اﺧﺘﻼل ھﻮﯾﺖجـ.نـ.سـ.ی " ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺮوزه ﺑه ﻧﻘﻄه ای ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ رﺳﯿﺪه ‫اﺳﺖ، ﮔﺮ ﭼه ھﻨﻮز اﻓﺴﺎﻧه ھﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ درﺑﺎره آن ھﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ‫ﺗﺮاﻧﺲسـ.کـ.شـ.والیته ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه ﻧﻈﺮات ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ، ﻣﻮﻧﯽ و ﮔﺮﯾﻦ اراﺋه ﻣﯽ ﺷﻮد.

آزمون اندریافت (TAT (Thematic Apperception Test

آزمون اندریافت (TAT (Thematic Apperception Test

اندریافت، عبارت است از نوعی آمادگی برای ادراک وقایع به گونه‌ای خاص بر اساس تجارب قبلی.
آزمون T.A.T در سال 1935 توسط کریستینا مرگان (Christina Morgan) و هنری مورای (Henry Murray) روان‌پزشکان آمریکایی تهیه شده است. مواد این آزمون شامل 30 تصویر است که به گروه‌های ده‌تایی تقسیم می‌شوند. معنا و مفهوم این تصاویر مبهم بوده، با شرایطی به آزمایش شونده معرفی می‌شوند و از او می‌خواهند تا داستانی درباره هر یک از آن‌ها بیان کند. بعضی از

آزمون دیداری - حرکتی بندر گشتالت،

آزمون دیداری - حرکتی بندر گشتالت،

آزمون بندر – گشتالت، توسط لورتا بندر[1] در سال 1938 برا‌ی ارزیابی سطح بالیدگی ادراکی – حرکتی کودکان طرح‌‌ریزی شد. این آزمون، مرکب است از 9 طرح جداگانه که هر یک در یک زمینه سفید روی کارتی جداگانه چاپ شده است. این طرح‌ها از طرح‌های مورد استفاده ورتهایمر[2] در روان‌شناسی گشتالت اقتباس شده است.[3]

آزمون رورشاخ (Rorschach Test)

آزمون رورشاخ (Rorschach Test)

آزمون رورشاخ که یکی از انواع آزمون‌های فرافکن است، توسط هرمن رورشاخ روان‌پزشک سوئیسی در دهه ۱۹۲۰ ابداع شد.
این آزمون شامل ده "لکه جوهر" است که برخی از آنها رنگی، برخی سیاه، خاکستری و سفید هستند و هر یک روی کارت جداگانه‌ای قرار دارند. دلیل انتخاب لکه‌های جوهر توسط رورشاخ به این جهت بود که این لکه‌ها نشانگر چیز خاصی نیستند.

پرسش‌نامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا(MMPI)،

پرسش‌نامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا(MMPI)،

توضیحات مدیریت وبلاگ : ام ام پی ای یکی از مهمترین تست های شخصیت است که توسط دکتر های روانشناس از کلیه ترنـ.سـ.کـ.شـ.وال ها در دوره روان درمانی و مشاوره گرفته می شود. این مفاله را جهت آشنایی هر چه بهتر شما با  این تست ها فرار داده ام.
پرسش‌نامه استانداردی برای فراخوانی دامنه گسترده‌ای از ویژگی‌های خود – توصیفی و نمره‌گذاری آن‌هاست که یک شاخصی کمی از سازگاری هیجانی فرد و نگرش وی نسبت به شرکت در آزمون را به دست می‌دهد.

آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا MMPI

آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا MMPI

آزمون MMPI از پرمصرفترین و مهمترین پرسشنامه های شخصیتی بالینی است و بیش از ۱۰۰۰۰ منبع تحقیق درباره ی آن منتشر شده است. این آزمون در فرم اصلی خود دارای 56۷ سوال است و زمان لازم برای اجرای آن حدود یک ساعت می‌باشد. این پرسشنامه را می‌توان هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی اجرا نمود. فرمهای گوناگون این پرسشنامه را می‌توان در

توضیخات تکمیلی پیرامون جراحی M T F در تایلند

توضیخات تکمیلی پیرامون جراحی M T F در تایلند

البته اینکه گفتم یکی از دوستان درتایلند با 8 میلیون جراحی کردند دوست دوستم بوده و در یک کلینیک غیرمشهور بوده گویا. البته بغیراز آن , یکی از دوستان MTF هم که هم اکنون در دبی زندگی میکنند و خودشان مزون عروس دارند با یک میلیون و نیم در تایلند عمل کامل انجام داده اند و خیلی هم شادهستند و من این خبر را از دوستان اهوازیمان شنیدم که خودشان این دخترخانم را دیده

آدرس دکترهای روانشناس ، روانپزشک و مراکز دولتی تبریز

آدرس دکترهای روانشناس ، روانپزشک و مراکز دولتی  تبریز

دکتر مهناز طالبی : (روانشناس) : آبرسان طبقه بالای شیرینی فروشی تشریفات
تلفن: ۳۳۷۱۰۱۱-۰۴۱۱ دکتر فرورشی (روانپزشک) : 17 شهریوره جدید بالاتر از برج آذربایجان ساختمان امروز

روند جدید گرفتن مجوز تغییر جنسیت از تبریز

روند جدید گرفتن مجوز تغییر جنسیت از تبریز

اولین قدم رفتن به بهزیستی تبریز می باشد و من رفتم دفتر آقای آسانی که مسیول بخش TS بود. سپس وضعیتم را برایشان توضیح دادم و یعد از من خواستند که یک درخواست بنویسم.سپس درخواست را نوشته و به ایشان تحویل دادم سپس امضا کردند و آن را ثبت نموده و ریس بهزیستی امضا کردند و فرستادند اورژانس بهزیستی (بخش مداخله در بهران) نزد خانم بایرام زاده.

به نظر شما بهترین کاری که میتوانم پس از اخذ مجوز انجام بدهم چیست؟

به نظر شما بهترین کاری که میتوانم پس از اخذ مجوز انجام بدهم چیست؟

سلام به همه ی خواهرها و برادرهای خودم من رویا تی اس m to f هستم منتظر تاریخ کمسیون پزشکی قانونی می باشم، میخواستم بدانم بهترین کاری که من میتوانم در این مرحله انجام بدهم چیست؟ من 27 سال دارم وخدمت را هم رفته ام  ایا هم اکنون میتوانم عمل اورکیوگتومی را انجام بدهم؟ ممنون میشوم اگر به سوالم جواب بدهید.

۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

سوالاتی در ذهنم است که قبل از مراجعه به روانشناس میخواهم بدانم

سوالاتی در ذهنم است که قبل از مراجعه به روانشناس میخواهم بدانم

سلام.خیلی ممنون از توجه تون، سایتتون خیلی خوبه. به تازگی با واژه ترانس آشنا شدم. همیشه برام سوال بود که آیا میشه کسی با جسم زنونه یک مرد باشه؟ همیشه فکر می کردم این دوجـ.نـ.سـ.ه ها هستن که تغییر جنسیت میدن. وچون این تناقضاتی که در ذهنم وجود داشت به نتیجه نمیرسد. تا اینکه با ترانس اشنا شدم. به احتمال 80%به بالا یک ترانس هستم تمام مقالاتی که خواندم در من

گزارش مفصل پیرامون مشکل تغیر جنسیت در ایران

گزارش مفصل پیرامون مشکل تغیر جنسیت در ایران

 عمل جراحی برای نجات از مرگ در جمهوری اسلامی / افزایش روز افزون تغیر جنسیت از طریق جراحی در ایران /
بعد از تایلند بزرگترین رقم جراحی تغیر جنسیت در ایران / آیت الله خمینی گفته: تغیر جنسیت اشکالی ندارد، اما این افراد اعدام میشوند /  هزینه جراحی تغیر جنسیت در ایران ۲۵ هزار دلار است

آشنائی با جراحیهای جدید تغییرجنسیت موفق اخیر در ایران

آشنائی با جراحیهای جدید تغییرجنسیت موفق اخیر در ایران 

ببینید من اصلا جراحیهای ایران رو پیشنهاد نمیکردم قبلا ; ولی وقتی یه ترنس MTF رو میبینم که به آخرخط رسیده درحالیکه جدیدأ (اگرمطلع باشید) جراحیای خوبی داره انجام میشه اخیرأ در ایران , حالا چرا این ترنس MTF رو نجات ندیم با راهنمائی های صحیح و بجا ؟؟!!!...

دوستان ترنس عمل کرده به راهنماییتان نیازمندیم...

دوستان ترنس عمل کرده به راهنماییتان نیازمندیم...

با سلام خدمت تمامی دوستان همنوع عمل کرده... لازم دونستم این تاپیک خیلی مهم رو باز کنم چون ما عمل نکرده ها شدیدا به تجربیات عمل کرده ها نیازمندیم چون یکی از اسلحه های خانواده ها برای جلوگیری از اقدامات ما از قبیل عمل تغییرجنسیت, این است که میگن شما بدبخت میشین و از چاله به چاه می افتین و و و ....

دانلود فیلم مستند تغییر جنسیت

دانلود فیلم مستند تغییر جنسیت

سلام به همه.مخصوصا بچه های ترنـ.سـ.کـ.شـ.وال و محمد عزیز که لطف کردن و متن منو گذاشتن رو سایت، بهتره مقدمه چینی نکنم و برم سر اصل مطلب!! راستش من چند ماه پیش با آقا رهام که اکثر ترنس ها باهاشون آشنا هستن ملاقاتی داشتم و واقعا برای راهنمایی هاشون ازشون کمال تشکر رو دارم.آقا رهام با توضیحاتی که خودشون به من دادن ذهن منو خیلی باز کردن و

اﻟﺰاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﮏ ترنسکشوال

اﻟﺰاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﮏ ترنسکشوال

ﺗﺮاﻧـ.ﺲ سکشوالیته و ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﯽ آن 

‫1- ﺧﻮد ﮐﺸﯽ: ۱۲% اﻓﺮاد MTF و ۲۱% اﻓﺮاد FTM ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺳﻌﯽ ﺑه ﺧﻮدﮐﺸﯽ دارﻧﺪ ﮐه ﺑه ﺗﻨﮭﺎ ‫ﺷﺪن، ﻃﺮد از اﺟﺘﻤﺎع، اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی در اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﻨﻔﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. اﯾﻦ آﻣﺎر ‫ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑه ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

تجربه ی ملاقات با دکتر محرابی در مطب و آنچه گذشت

تجربه ی ملاقات با دکتر محرابی در مطب و آنچه گذشت


سلام بچه ها من سه شنبه رفتم پیش دکتر محرابی ... یه کمی دلهره داشتم اما رفتم منشیشون خانم اسکندری بود که خیلی هم خوش اخلاقه ... با داداشم رفته بودم .. توی مطب یه نفر رو دیدم من به محض اینکه دیدمش فهمیدم دختره اما مثل پسرا اومده بود از قضا این شی ایز ده من وکیل هم بود ... اما داداشم گفت نه این پسره رفتاراش دخترونس ... خلاصه ما رفتیم تو و دکتر محرابی فوق

زیباترین باربی پسر، باور کنید این آقا روزی پسر بوده!!! + عکس

زیباترین باربی پسر، باور کنید این آقا روزی پسر بوده!!! + عکس


در گذشته افرادی بوده اند که خود را شبیه زنها در می آوردند. این افراد نه در ظاهر بلکه از لحاظ تن صدا و اخلاق و روحیات نیز شبیه زنان بوده اند. در آن زمان به این افراد مخنث گفته می شد
  
این افراد امروزه نیز وجود دارند اگر چه در ظاهر مانند مردان هستند ولی طبیعتی زنانه دارند. آنها با عمل جراحی خود را تبدیل به زن میکنند. در ایران نیز این افراد وجود دارند اما بعلت نگاه جامعه و محدودیتهای خانواده از انجام این عمل سنگین و سخت میترسند. شبکه بی بی سی انگلیس در مستندی به مشکلات افراد جـ.نـ.سـ.یـ.تی در ایران پرداخته که در فروشگاههای اینترنتی به علاقمندان عرضه می شود.

۱۳۹۱ دی ۵, سه‌شنبه

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ھﻮﯾﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ھﻮﯾﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد

‫ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در اﻓﺮاد MTF دارای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑه اﻓﺮاد FTM اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آن ﺑه ﻣﺴﺎﺋﻞ ذاﺗﯽ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑه ﺗﻮﺳﻌه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ‫ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺸﺮ، ﭼه ﻣﺮد ، ﭼه زن در اﺑﺘﺪا ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒه زﻧﺎﻧه دارد ﮐه در آﻧﮭﺎ ﺷﺒه ﮔﻮﻧﺎدھﺎ و ﺷﺒه واژن وﺟﻮد دارد. ‫

چند سوال دارم از دوستان FTM كه تغيير جنسيت دادند

چند سوال دارم از دوستان FTM كه تغيير جنسيت دادند

1. آيا امكان اين عمل در ايران وجود داره ؟
 2. كل عمل تغيير جنسيت چند سال طول كشيد؟

نگرانی از «آزار» تغييرجنسيت دادگان در نپال

نگرانی از «آزار» تغييرجنسيت دادگان در نپال

يکی از مهمترين سازمان های مدافع حقوق بشر با ارسال نامه ای به دولت نپال، در مورد آنچه آزار مکرر ترانـ.س سـ.کـ.شـ.وال ها خوانده، ابراز نگرانی کرده است. ترانـ.س سـ.کـ.شـ.وال ها (دگر جنس شده"ها)، کسانی هستند که تغيير جنسيت داده يا تمايل به تغيير هويت جـ.نـ.سـ.ی خود دارند. مردان نپالی که هويت زنانه را برگزيده اند، در زبان محلی 'متی' خوانده می شوند و سازمان

علائم كمبود 2 هورمون زنانه

علائم كمبود 2 هورمون زنانه

پروژسترون و استروژن هورمون هاي مهم زنانه محسوب مي شوند كه نقش مهمي در فرآيند باروري دارند. كمبود اين هورمون ها در بدن باعث پيدايش اختلالات متعددي مي شود. كمبود پروژسترون نه تنها در زنان ميانسال مشاهده مي شود، بلكه در زنان و دختران جوان نيز شايع بوده و باعث بروز علائم متعددي مي شود.

همکاری با دانشجوی روانشناسی جهت تکمیل تحقیق در زمینه اختلال هویت جنسی

همکاری با دانشجوی روانشناسی جهت تکمیل تحقیق در زمینه اختلال هویت جنسی

توضیحات مدیریت سایت: بازدیکنندگان عزیز، خانم نوروزی دانشجوی روانشاسی هستند که در زمینه اختلال هویت جـ.نـ.سـ.ی در حال تحقیق می باشند، و مایل بودند برای تکمیل تحقیقاتشان، با افراد ترنـ.سـ.کـ.شـ.وال به بحث و تبادل نظر بپردازند.

کریسمس بر همه ی شما مبارک

             کریسمس بر همه ی شما مبارک 

کریسمس بر همه ی شما مبارک
با بهترین آرزوها برای شما
محمد آسمانی92

۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

به همفکری شما نیازمندم، لطفا راهنمایی فرمایید

به همفکری شما نیازمندم، لطفا راهنمایی فرمایید

با سلام خدمت تمام دوستان عزیزم همچنین محمد جان و تشکر از زحمتهای فراوان ایشان. من 21 سالمه و اصفهان زندگی میکنم چند وقتی هست که فهمیدم ترنس هستم واسه همین اول پیش دکتر مهرابی رفتم و ایشون من را تایید کردند بعد از چند روزی این موضوع را به خانوادم گفتم که واسم مشکل ساز شد پدرم از یک طرف و مادرم هم از طرف دیگه.  تا اینکه تصمیم گرفتم پیش یه

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﮭﺘﺮ ﺗﺮاﻧس سکشوالیته

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﮭﺘﺮ ﺗﺮاﻧس سکشوالیته

‫۳۰ % از ﻣﺮدان ترنـ.س سـ.کـ.شـ.وال و ۴۰% زﻧﺎن ﺗﺮاﻧﺲ، هـ.مـ.و سـ.کـ.شـ.وال (هـ.م جنـ.س گـ.را) ھﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺰاﻣﺎ ‫ﺟﺮاﺣﯽ راه درﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ‫در ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺴﺮ، ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠه ﺑﺮ ﺑﺪن ﺟﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و در ھﻔﺘه دوازدھﻢ ‫ﻓﻨﻮﺗﺎﯾﭗ ﭘﺴﺮاﻧه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﻐﺰ و ھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰی در ھﻔﺘه ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در ﺳﺎل ۱۹۹۵ ‫ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ J-N Zhou ﺑه

اعضای مصنوعی زیستی قابل پیوند با استفاده از سلول بنیادی ساخته شد

اعضای مصنوعی زیستی قابل پیوند با استفاده از سلول بنیادی ساخته شد

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور اسپانیا می گویند با استفاده از سلول های بنیادی، شیوه جدیی برای ساخت اعضای مصنوعی زیستی قابل پیوند ارائه داده اند.  محققین عنوان می کنند این شیوه می تواند به طور گسترده ای خطر پس زنی عضو اهدا شده را کاهش دهد.

ﺷﺮوع اﻧﺘﻘﺎل اﺻﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮی

ﺷﺮوع اﻧﺘﻘﺎل اﺻﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮی

‫ﻗﺪم اول
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ به ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘه ﺷﺪ: اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑه ترنـ.س سـ.کـ.شـ.وال ﺑﻮدن ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺧﻮد را ﯾﮏ "Trangenderedﻣﯽ داﻧﯿﺪ (ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿه اﻓﺮادی ﮐه در ﺑﯿﺎن ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ) و ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ‫ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤه ﻓﺸﺎرھﺎی وارده ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘه اﯾﺪ ﮐه ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﺋﯽ و ﯾﺎ ‫ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐه ﺑه ﺑﺮﺧﯽ

پاسخ یکی از عزیزان ترنسکشوال MTF راجع به مشكلاتشان

پاسخ یکی از عزیزان ترنسکشوال MTF راجع به مشكلاتشان

سوال : سلام خانم ولیزاده عزیزم، من ستاره هستم . آدرس شما را یکی از دوستانم بهم داد. من یک ترنـ.سـ.کـ.شوال MTF ام تو اف هستم .( اختلال هویت جـ.نـ.سـ.ی ) نیازی نیست که راجب شرایطم به شما چیزی بگویم چون بطور یقین خودتان کاملا میدانید. اما خیلی از نظر روحی تحت فشارهای محیط اطرافم هستم . بخاطر همین تا آنجائیکه ممکن است بیرون نمی روم .

کاهش سطح هورمون مردانه تستسترون می تواند آغازگر بیماری آلزایمر باشد

کاهش سطح هورمون مردانه تستسترون می تواند آغازگر بیماری آلزایمر باشد

پژوهشگران علوم پزشکی در کشورهای  چین و آمریکا طی یک تحقیق مشترک اعلام نمودند آغاز آلزایمر می تواند با کاهش سطح هورمون مردانه تستسترون همراه باشد.تستسترون مهمترین هورمون های بیضه ها  است که تولید آن از هفتمین هفته بعد از شکل گیری جنین در رحم مادر شروع می شود. یعنی وقتی جنس کودک (دختر یا پسر بودن) مشخص شد. اگر جنین پسر باشد،

ارتباط استروژن با قدرت یادگیری + رابطه معكوس استروژن و تمركز + سویا استروژن گیاهی طبیعی دارد

ارتباط استروژن با قدرت یادگیری

يك مطالعه كه به تازگي منتشر شده نشان مي دهد، ميزان بالاي هورمون استروژن در زنان در هنگام تخمك گذاري، عامل كندي ذهن و يا دشواري در تمركز حواس است. به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، محققان مركز مطالعات زيست عصب شناسي رفتاري دانشگاه 'كانكورديا' در 'مونترال' متوجه شدند كه ميزان بالاي استروژن در موش هاي آزمايشگاهي با

چه کسی مایل است، از وقت دکتر مجرابی من استفاده نماید؟

چه کسی مایل است، از وقت دکتر مجرابی من استفاده نماید؟

سلام محمد جان،حالت خوبه ؟ می خواستم به بچه ها بگویم من یک وقت از دکتر محرابی روز سه شنبه 17 اسفند در ساعت 2:30 دارم که نمی خواهم از آن استفاده نمایم، از بچه ها اگر کسی هست که دوست داشته باشد

بررسي فقهي تغيير جنسيت درمؤسسه امام خميني

بررسي فقهي تغيير جنسيت درمؤسسه امام خميني

عصر ایران- گروه حقوق مؤسسه آموزشي و پژوهش امام خميني(ره) نشست علمي بررسي فقهي و حقوقي تغيير جنسيت را در قم برگزار مي‌كند. در اين نشست علمي حجت‌الاسلام محمد مهدي كريمي‌نيا، معاون پژوهش مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي به بررسي فقهي و حقوقي اين مسأله مي‌پردازد.

تغییر جنسیت ۲۰ بازیكن فوتبال زن در ۳ سال گذشته

تغییر جنسیت ۲۰ بازیكن فوتبال زن در ۳ سال گذشته     

لیلی خرسند:به دنبال اعتراض باشگاه شن‌سا به حضور بازیكنان دوجـ.نـ.سـ.یـ.تی در باشگاه عقاب، فدراسیون فوتبال یك بار دیگر این موضوع را تكذیب كرد. اما یكی از مربیان قدیمی این رشته می‌گوید ۲۰ فوتبالیست‌ زن بدون اینكه مشكل جدی‌ای داشته باشند تغییر جنسیت داده‌اند.

معرفی و دانلود فیلم مستند راز The Secret

معرفی و دانلود فیلم مستند راز The Secret

محمد عزیز اگر میشود لطف کنید و به بچه ها کتاب و مستند راز را معرفی کنید چون میدانم چیزی است که بیشتر ماها به آن نیاز داریم و از حرف هایی که میزنم معلوم است... برای کسایی که ADSL دارن میتونن این مستند را از اینترنت دانلود کنند، چون قبلا که خودم داشتم از اینترنت دانلود کردم و انهایی که دسترسی ندارند و از بیرون هم نمی توانند پیدایش کنند بهتر است که کتابش را

اشتراک تجربیاتم بعد از انجام تست های MMPI-II و MCMI-II

اشتراک تجربیاتم بعد از انجام تست های MMPI-II و MCMI-II

سلام، من رفتم تست های MMPI-II و MCMI-II را دادم که در کل بد نبود اما خیلی به دلم ننشست. آزمون MMPI را کامپیوتری از من گرفتند چون یه چیزی مثل برنامه بود که کلا 370 سوال بود و باید طبق افکارم صحیح و غلط می زدم و آزمون MCMI هم تقریبا 175 سوال بود که سوالات را روی یه برگه ی چاپ شده به من دادند و یه پاسخنامه هم به من دادند که انهم باید

والله (که قسم جلاله است) قسمتان می دهم که کمکم کنید

والله (که قسم جلاله است) قسمتان می دهم که کمکم کنید

سلام خدمت محمد عزیزم. ممنون که ما ترنس هارو یاری می کنی. من 19سال دارم. و یک ترنس M to Fهستم. خیلی خیلی در دبیرستان و... مورد تمسخر قرارگرفتم. تا جایی که یادم هست در کودکی بیشتر عروس بازی می کردم و نقش عروس داشتم. وقتی هم که بزرگ شدم و راهی مدرسه شدم با این بیماری آشنا نبودم و فکر می کردم وقتی بزرگ بش,م آلـ.ت مردانه من می افتد و به

آزمایش کاریوتایپ با دفترچه بیمه و آدرس های مربوطه

آزمایش کاریوتایپ با دفترچه بیمه و آدرس های مربوطه

من برای آزمایش کاریوتایپ زنگ زدم به سازمان انتقال خون و آنجا قیمت را پرسیدم که گفتند با بیمه ی خدمات درمانی و تائیدیه ی بیمه میشود حدود 15 تومان. گفتم شاید بد نباشد آدرسش را برای انهایی که می خواهند بدهم.
آدرس: تهران ـ بزرگراه شيخ فضل ا000 نوري، تقاطع بزرگراه شهيد همت، جنب برج ميلاد ساختمان ستاد مركزي سازمان انتقال خون ايران 

خواهش ميكنم به من كمك كنيد من بايد حكم كدام مرجع تفلید را اجرا كنم ؟

خواهش ميكنم به من كمك كنيد من بايد حكم كدام مرجع تفلید را اجرا كنم ؟

سلام محمد جان از شما و ديگر عزيزان بابت اين همه زحمت و تلاش براي آگاهي بيشتر دوستان ترنس تشكر و قدرداني ميكنم و اميدوارم كه هميشه سالم و شاد و موفق باشي. برادر عزيزم بخاطر روشن نمودن ديد خانواده ام نسبت به مشكلم و باور كردنشان در رابطه با ثابت شدن علمي اين مسئله بنا به پيشنهاد روانپزشك پزشكي قانوني براي كمك، با تلفن همراه حجت الاسلام كريمي نيا

نشست علمی «‌تغییر جنسیت از منظر فقه، حقوق و پزشکی»‌در دانشگاه مفید برگزار شد

نشست علمی «‌تغییر جنسیت از منظر فقه، حقوق و پزشکی»‌در دانشگاه مفید برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست علمی با عنوان «‌تغییر جنسیت از منظر فقه، حقوق و پزشکی» در روز سه شنبه ۷ دیماه ۱۳۸۹ با حضور حجت الاسلام والمسلمین کریمی نیا و دکتر یموت پور(جراح) و آقای زمانی ( دستیار جراح)‌ در دانشگاه مفید برگزار شد. این نشست توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه مفید برگزار شد. در این جلسه  حجت الاسلام والمسلمین کریمی نیا گفت:‌
قبل از هر چیز از مسئولین دانشگاه و انجمن علمی دانشجویان حقوق و از شما دانشجویان عزیز تشکر می کنم. از مسایل جدید بحث تغییر جنسیت است. این مسئله در

اطلاعات دارويي استراديول ESTRADIOL

اطلاعات دارويي استراديول ESTRADIOL 

در مورد اين دارو
استراديول يك استروژن مي باشد. استروژن ها در زن هاي سالم موجب رشد و تكامل اندام جـ.نـ.سـ.ي ، حفظ عملكرد طبيعي ادراري ـ تنـ.اسـ.لي ، و افزايش ثبات عروق خوني (و در نتيجه جلوگيري از سرخ شدن و برافروختگي )، مي شوند. وقتي به خانم ها پس از يائسگي طبيعي يا به كساني كه به دنبال يك جراحي يائسه شده اند (برداشتن تخمدان ها) استروژن جايگزين داده مي شود،

ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺮاﺣﺎن اﺻﻼح ﺻﺪا ( نازک شدن صدا) در MTF

ﻟﯿﺴﺖ  ﺟﺮاﺣﺎن اﺻﻼح ﺻﺪا ( نازک شدن صدا) در MTF

 ﻟﯿﺴﺖ زیر شامل ﺟﺮاﺣﺎن اﺻﻼح ﺻﺪا ( نازک شدن صدا) است، ﮐه ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳه روش زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
 ‫1- اﺻﻼح ﻧﺎی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮاﺣﯽ
 ‫2- روش ﮐﺮﯾﮑﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ CTA

زندگی ای که همیشه از من دریغ شده بود

زندگی ای که همیشه از من دریغ شده بود


منصور ـ من منصور هستم، ۲۴ ساله. در ترکیه زندگی میکنم و دانشجو هستم. تابستان ۱۳۸۹ در کلینیک سینا، شمیران، توسط دکتر اسکویی تحت عمل تغییر جنسیت قرار گرفتم. دو سال و نیم پیش از عمل هورمون درمانی را شروع کرده بودم.

من که یک ترانسـ.کـ.شـ.وال زن به مرد یا F to M هستم این عبارت را اینطور تعریف میکنم: ترانس زن به مرد فردی است که در درجه اول از جسمش بیزار است و جنسیت جسمش را دوست ندارد چون خودش را یک پسر میداند و دارای خصلت ها، تمایلات و

بچه ها چه کار کنم ؟ کمکم کنید لطفا !!!

بچه ها چه کار کنم ؟ کمکم کنید لطفا !!!

سلام دوستان کمک ک ک ک ک ک ک ک . الان زنگ زدم مطب دکتر مهرابی میگم کی وقت آزمون های منه ... منشیش میگه اول باید 800 تومان بریزی حساب واسه :
1 جلسه با دکتر افتخار  /  ۸  جسه رفتار درمانی  /   4 جلسه تست  /   4 جلسه هم نمیدونم چی گفت

روز 21 فروردین شبکه 4 جمهوری اسلامی مستندی درباره ی TS های خارجی نشان داد

روز 21 فروردین شبکه 4 جمهوری اسلامی  مستندی درباره ی TS های خارجی نشان داد

امروز 20 فروردینه (در واقع 21 فروردین) و ساعت 12 : 16 دقیقه ی بامداد و شبکه ی 4 جمهوری اسلامی داره یه مستند درباره ی TS ها نشون میده (خارجیه) و درباره ی یه بچه است که پسره اما رفتارهای دخترونه داره و خانوادش اصلا مشکلی ندارن و دارن میگن که ما اونو هر جوری که هست قبول داریم و مامانش میگه که خیلی خوشحاله که قراره دختر دار باشه و حتی

افراد FTM بعد از جراحی راضی هستید یا از جامعه پسرها طرد شدید؟

افراد FTM بعد از جراحی راضی هستید یا از جامعه پسرها طرد شدید؟

سلام آقا محمد. من که شما را ندیدم ولی از شما خوشم اومده و به خاطر اطلاع رسانی دقیقتون واقعا تشکر میکنم. من15سال دارم و از وقتی یادم میاد همیشه دوست داشتم که پسر باشم و کارای پسرونه بکنم و لباس پسرونه بپوشم.دوست دارم که پسر باشم و به هیچ عنوان نمیتونم خودمو راضی کنم که از نظر فیزیکی دخترم.

نمونه تجویز هورمون بعد از گذشت دو ماه از عمل ارکیدکتومی

نمونه تجویز هورمون بعد از گذشت دو ماه  از عمل ارکیدکتومی


عزیزان ترنس مرد به زن بعد از حدود دو ماه از هورمون درمانی تجویز پزشک اینجانب از این قرار بوده است
ماه اول: ویتامین دی3 چهار کپسول تزریقی هر دو هفته یکبار دو کپسول تزریق شود بطور همزمان. قرص پریمارین 0.625 صدتایی روزی یک عدد.

نیاز به کمک و راهنمایی ترنس های FTM عمل کرده اند دارم

نیاز به کمک و راهنمایی ترنس های FTM  عمل کرده اند  دارم

سلام به خدمت برادر عزیز محمد و تی اسای بی گناه؛ من از بچه های FTM عمل کرده کمک و راهنمایی میخواهم. من کم کم به امید خداوند بزرگ در مراحل عمل هستم اما مشکلی که دارم :
1. قبل از انجام عمل شروع به هورمون درمانی بکنم بهتر است یا بعد از انجام عمل ؟

کارکرد خانواده در بيماران دچار اختلال هويت جنسی + فایل pdf برای دانلود

کارکرد خانواده در بيماران دچار اختلال هويت جنسی + فایل pdf برای دانلود

نويسندگان:  * دكتر اميد رضايی، دكتر سيد مهدی صابری، حسين شاهمرادی و غفار ملک خسروی
نوع مطالعه: پژوهشی |  موضوع مقاله: عمومى  |   E-mail: dr.rezaei@uswr.ac.ir *

تستوسترون انانتات

تستوسترون انانتات

تستوسترون انانتات يكي از استر هاي طبيعي تستوسترون است . انانتات مانند بيشتر نام هاي تجاري كه تقريبا پيشنهاد مي شود ، يك استروئيد با عملكرد طولاني مدت مي باشد . بسته به متابوليسم و سطح هورمون اوليه ي بدن ،اين دارو دوام اثر2 و 3 هفته در بدن آدمي دارد تا اينكه از لحاظ تئوري و وقفه هاي خيلي طولاني بين تزريقات ممكن است.

ناراضیان اختلالات جنسیتی، به ‌دنبال نیمه گمشده خود

ناراضیان اختلالات جنسیتی، به ‌دنبال نیمه گمشده خود  
خدمات و رفاه- طيبه ترسايي:
اين احساس كه ما از چه جنسی هستيم اهميت زيادي دارد و همين احساس است كه در نارضايتي جـ.نـ.سـ.يـ.تی (TS) مختل مي‌شود. ترانس سـ.كـ.شـ.ئوال Transsexual به گروهي از مبتلايان به اختلال هويت جنسی گفته مي‌شود كه

بي هويتي مشكل اصلي دوجنسی ها


بي هويتي مشكل اصلي دوجنسی ها

براساس آمار موجود سازمان بهزيستي كشور از هر سي هزار مرد، يك نفر و از هر صد هزار زن، يك نفر دچار بحران هويت جـ.نـ.سـ.ي است. از سال 82 تاكنون سازمان بهزيستي، سيصد مورد TS (دو جـ.نـ.سـ.يـ.تـ.ي) را

گزارش خواندنی بلومبرگ از تغییر جنسیت در ایران. تغییر جنسیت در ایران چه روندی را در پیش دارد؟

گزارش خواندنی بلومبرگ از تغییر جنسیت در ایرانتغییر جنسیت در ایران چه روندی را در پیش دارد؟
 
عصر ایران؛ وحید جعفریان - خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به بررسی موضوع تغییر جنسیت در ایران و کمک های مالی دولت در این خصوص پرداخت. به گزارش عصر ایران این خبرگزاری می نویسد: "ناصر چندان اعتقادی به حکومت اسلامی ایران نداشت تا زمانی که بابت تبدیل شدن به یک زن کمک مالی دریافت کرد." خصوصیات این فرد از دوران کودکی با سایر