۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

ﺷﺮوع اﻧﺘﻘﺎل اﺻﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮی

ﺷﺮوع اﻧﺘﻘﺎل اﺻﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮی

‫ﻗﺪم اول
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ به ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘه ﺷﺪ: اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑه ترنـ.س سـ.کـ.شـ.وال ﺑﻮدن ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺧﻮد را ﯾﮏ "Trangenderedﻣﯽ داﻧﯿﺪ (ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿه اﻓﺮادی ﮐه در ﺑﯿﺎن ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ) و ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ‫ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤه ﻓﺸﺎرھﺎی وارده ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘه اﯾﺪ ﮐه ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﺋﯽ و ﯾﺎ ‫ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐه ﺑه ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﺗﻮﺟه داﺷﺘه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

‫در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑه ‫زﻧﺪﮔﯽﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑه ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦﭼﺎره ﺑﺮای ‫ﻓﺮد اﻓﺴﺮده و درﺑﻨﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑه ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺘﮭﺎی ﻇﺎھﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. 

اﻧﺘﻘﺎل ‫راھﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐه ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﺪ و راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﯾﺪ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درون ﺧﻮد را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻦ دردھﯿﺪ، آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ‫ﻣﺸﺎﺑه ﺑﺎ ترنـ.س سـ.کـ.شـ.وال های ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐه ھﻨﻮز ﺗﺤﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘه اﻧﺪ، روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ. ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑه ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و از دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘه ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ﻗﺪم اول ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ‫ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ!


‫ﻗﺪم دوم
‫زﻣﺎن آﻣﺎده ﺷﺪن:
‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل زﻣﺎن ﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻇﺎھﺮی ﺣﺪود 2 ﺳﺎل ﺑﻄﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ، وﻟﯽ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ‫ﺳه، ﭼﮭﺎر، ﭘﻨﺞ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧه ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ. ﺑه ‫ھﺮ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﻮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب را ﭘﺲ از دو ﯾﺎ ﺳه ﺳﺎل داﺷﺖ. 

ﻧﯿﺎزی ﺑه ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦﮔﺮان ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ دﮐﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺑه ﻣﻮﺿﻮع ﮐه ﺑﺘﻮاﻧﺪ داروھﺎی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﺗﺠﻮﯾﺰ و وﺿﻌﯿﺖ ‫ﺟﺴﻤﯿﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ. ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﭼﻨﺪان ﮔﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﮭﺎ را ﺗﮭﯿه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
‫اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی جـ.نـ.سـ.ی اﺳﺖ. اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ‫دھﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐه ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺗﻨﮭﺎ ﺑه ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮده و ھﺮﮔﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽ ‫ﮐﻨﻨﺪ. از دﻻﯾﻞ اﯾﻦﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑه ﺗﺮس از ﻋﻤﻞ، از دﺳﺖ دادن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ جـ.نـ.سـ.ی و ﯾﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑه ﻋﻤﻠﮑﺮد ‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد. 

اﻟﺒﺘه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨه ﻋﻤﻞ در ﻣﺮﺣﻠه اول اﺻﻼ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ھﻮرﻣﻮن ‫ﺗﺮاﭘﯽ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑه ﺟﺮاﺣﯽ روی آورد. ‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﻧﺮم را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﻗﻮس ‫ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺳﯿﻨه ھﺎ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ رﯾﺶ و ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮده ﻣﺎھﯿﭽه ای ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ اﺳﺖ. 

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟه داﺷﺖ ﮐه ﺳﯿﻨه ھﺎ ﺑﺎ ‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ و رﯾﺶ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﮔﺎھﯽ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺪن ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺟﺮاﺣﯽ ﻻزم ﻣﯽ ﮔﺮدد. ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی جـ.نـ.سـ.ی ﻓﺮم اﺳﮑﻠﺘﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ‫ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، وﻟﯽ وزن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ھﻮرﻣﻮن ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.


ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ و ھﻮرﻣﻮن ها
‫اﻏﻠﺐ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم ﺻﻮرت و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﺳﯿﻨه ھﺎ در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ. ‫اﺳﺘﻔﺎده از ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻃﯽ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﺪ. ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﯽ ‫ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل را داﺷﺘه ﺑﺎﺷﯿﺪ. ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑه زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ، آﻧﻮﻗﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐه ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐه ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿه ﻣﯽ ﮔﺮدد.


‫ﺧﻄﺮات ھﻮرﻣﻮن ها
‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺑه ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﮐه در دوزھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺎر روﻧﺪ. ﺑه ‫ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻤﻮاره ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دوز ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ در دوز ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل را ﻧه ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻋﺖ ‫ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ، ﺑﻠﮑه آﻧﺮا ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠه ھﻤﯿﺸه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دوز ھﻮرﻣﻮن را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ. ‫از ﺟﻤﻠه ﺧﻄﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑه ﺣﻤﻠه ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﺮﻃﺎن و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد. 

ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ‫دوز راﺑﻄه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ھﻮرﻣﻮن جـ.نـ.سـ.ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐه ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ‫ﺷﻤﺎ در ﺗﻀﺎد و ﺗﺪاﺧﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠه ﺧﻄﺮ ﺳﺎز اﺳﺖ. ‫
ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﯿﮕﺎر و اﻟﮑﻞ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺪن ﺷﻤﺎ در ﻣﺮﺣﻠه ﺑﻠﻮغ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪﯾﮏ ‫ﺑﭽه ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑه ﺗﻐﺬﯾه و ﺧﻮاب ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ. از رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﭽه در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺮﮔﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.


‫ﮔﺎم ﺳﻮم
‫زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدن ‫ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑه ﻣﺮور ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐه ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد ‫را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ھﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ آﺷﮑﺎر از ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ. ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻣﯿﺘﻮان در ﻇﺎھﺮ دﯾﺪ، وﻟﯽﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰی و ‫دروﻧﯽ اﻓﺮاد ھﻮﯾﺖ آﻧﮭﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐه ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل از ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ‫دور ﺑﻮده اﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑه آﻣﻮزش ﺟﮭﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. 

اﻟﺒﺘه ﻧﯿﺎزی ﺑه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ھﻤه ﻣﻮارد ‫ﻧﯿﺴﺖ، اﮔﺮ ﭼه اﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ. ھﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐه رﻓﺘﺎرھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺑه دام ‫اﻓﺘﺎدن ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮدد. ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮارد از دوﺳﺘﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺻﺪا و روش ﺻﺤﺒﺖ ‫ﮐﺮدن ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺰ در آراﯾﺶ ﮐﺮدن ﭼﮭﺮه از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. 

اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ‫ﻇﺎھﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد. ‫ﺷﻤﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑه ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺣﺴﺎﺳﯽ از ﻃﺮف دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺪ. اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ‫ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑه ھﯿﭻ ﮐﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ. 

ھﻤﻮاره آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﻓﺮادی دﯾﺮ ‫ﯾﺎ زود ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد، ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠه ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑه دﻻﺋﻞ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺻﺪد ﺣﻤﻠه ‫ﺑه ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. در ﺑﺴﯿﺎری از ادﯾﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠه ﻣﻘﺎﺑﻠه ﻣﯽ ﺷﻮد، زﯾﺮا ﺑه ﺷﻤﺎ ﺑه ﻋﻨﻮان هـ.م جنـ.س گـ.را ‫ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، درﺣﺎﻟﯿﮑه  ﻣﺴﺌﻠه ترنـ.س سـ.کـ.شـ.وال ها ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮﺿﻮع هـ.م جنـ.س گـ.رایی اﺳﺖ. ‫ھﻤﻮاره آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐه ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ و ﭼه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐه ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم آزادﯾﮭﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ترنـ.س سـ.کـ.شـ.وال را ﻧﺪارﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.


ﮔﺎم ﭼﮭﺎرم
‫ﺟﺮاﺣﯽ و ﻓﺮاﺳﻮی آن : 
‫ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺨﺶﻋﻤﺪه ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل در ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠه اﺷﺨﺎص ‫transgenderist وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ترنـ.س سـ.کـ.شـ.وال اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠه ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺑه ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ. در ﻧﺘﯿﺠه ﺑﺮای آﻧﮭﺎ SRS ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر جـ.نـ.سـ.ی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐه ھﺰﯾﻨه ‫آن ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی MTF ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎدل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ‫

در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪﺑه اﻧﺠﻤﻦ هـ.م جنـ.س گـ.رایان ﻣﺮاﺟﻌه و از آﻧﮭﺎ درﺑﺎره دﮐﺘﺮ ﺟﺮاح و ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺳﻮال ‫ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻮل ﻋﻤﻞ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از ‫ﭼﻨﺪ روز ﺗﺤﻤﻞ درد و اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ھﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠه ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑه ﺧﻮد ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ. اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ‫اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐه ﭼﺮا ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻇﺎھﺮ ﺷﻤﺎﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ واﺿﺢ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ‫ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ داﺷﺘه اﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧه ﺑﯿﺶ از ‫اﯾﻦ. ‫

در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﮐه آن ھﻤه درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻧﺘﯿﺠه اش ﭼه ﺷﺪ؟ ‫در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐه ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺑﯽ ھﺎ و ﺑﺪﯾﮭﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آﻣﺎده ‫ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت SRS ھﻤﭽﻮن ﯾﺦ زدﮔﯽ روی ﮐﯿﮏ اﺳﺖ ﮐه ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ‫و ﻧه ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ!


موقعیت های وﯾﮋه
ﺑﺮای ترنـ.س سـ.کـ.شـ.وال هایی ﮐه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ:
‫ﺗﺮاﻧﺲ ﺳﮑﺴﻮال ھﺎی ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل 
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۸ ﺳﺎل دارﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐه ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ھﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ‫ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﺪود 5 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑه وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ، ﻣﺒﺘﻼ ﺑه ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﺮاﻧـ.ﺲ سـ.کـ.شـ.والـ.یـ.ته ھﺴﺘﯿﺪ. اﻣﺎ ‫ﺷﻤﺎ در اﯾﻦﺳﻦ ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ھﻤه وﻗﺎﯾﻊ ﭘﯿﺶ رو ﻣﻮاﺟه ﺷﻮﯾﺪ. 

ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺠﺎع ھﺴﺘﯿﺪ، وﻟﯽ ﭼه ﺑﺎﯾﺪ ‫ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ در اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ، اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘه ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ. ‫در اﺑﺘﺪا ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﮔﺮﭼه ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐه ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ. ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑه ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ( آﺛﺎر ‫ﺑﻠﻮغ ) ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑه ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، زﯾﺮا ﺷﻤﺎ دارای ﺷﻮر و اﺣﺴﺎس ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ‫۲۰ ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺷﺘه اﺳﺖ.

درد ﺷﻤﺎ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﺷﺪت اﯾﻦ درد ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ‫اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘه ﺣﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ و ‫آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽﮐه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ در ﺗﺜﺒﯿﺖ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎ ﺑه ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر درﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.

ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑه ﺳﮫ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. وﻗﺘﯽ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮﯾﺪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه، ﺧﺮﯾﺪ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ و ﻧﯿﺰ ‫ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎورﯾﮭﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘه ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان ذھﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ‫ﭘﺲ آن ﺑﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ آﻣﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘه ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ھﺴﺘﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﺒﺘه ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐه ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ‫ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑه ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ، زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ، ھﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ‫ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ داد.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑه ﺑه ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠه  را ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ. در آﺧﺮ ﺑه اﯾﻦ ‫ﻣﺴﺌﻠه ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟه داﺷﺘه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐه ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘه ازدواج ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﭽه دار ﻧﺸﻮﯾﺪ. اﯾﻦ ‫ﮔﻮﻧه ﺗﻈﺎھﺮ ﺑه ﺳﻼﻣﺘﯽ، اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐه ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﯾﮏ راﺑﻄه ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐه ﺑﯿﻤﺎری ‫ﺗﺮاﻧـ.ﺲ سـ.کـ.شـ.والـ.یـ.ته او ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑه اﮔﺮ ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﭽه دار ﺷﻮد، ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. 

‫اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐه داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺮﻣﺎل از درد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ را ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ‫وھﻢ و ﺧﯿﺎل اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺗﻨﮭﺎ ﺑه از دﺳﺖ دادن ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا ﻓﮑﺮ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺘﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ را ﺑه ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ‫از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﯿﮑه اﻧﺘﻘﺎل در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ آﺳﺎﻧﺘﺮ و دارای ﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮ و ‫ﻧﺘﯿﺠه ﺑﮭﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﭘﺲ ھﺮﮔﺰ واﻧﻤﻮد ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐه ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.


‫ترنـ.س سـ.کـ.شـ.وال های ﻣﺴﻦ
‫ﺗﺮاﻧﺴﮭﺎی ﭘﯿﺮی وﺟﻮد داﺷﺘه اﻧﺪ ﮐه دارای اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ در ۸۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﮭﺎ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ. اﻟﺒﺘه اﻧﺘﻘﺎل در ﺟﻮاﻧﯽ ‫ﻧﺘﯿﺠه ﺑﮭﺘﺮی دارد . اﻣﺎ ﻧﮑﺘه ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐه ھﻢ اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان و ھﻢ اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ دارای ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ‫ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. زﯾﺮا در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺸﺎﺑه ﺑه ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑه ‫اﻓﺮاد ﻣﯿﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐه دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﻇﻮاھﺮجـ.نـ.سـ.ی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


‫ترنـ.س سـ.کـ.شـ.وال های ﻣﻌﻠﻮل
‫ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ‫اﺣﺴﺎﺳﯽ و رواﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ. دروغ ﻧﯿﺴﺖ ﮐه ﺑه ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐه ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﺣﺎد ﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﯿﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑه ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺗﺮی ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ، وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ‫ﻓﮑﺮی و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ.


‫ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ﻧﺎاﻣﯿﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
‫اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐه ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﺎھﺮ ‫ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮم ﺷﺎﻧه ھﺎ، ﮔﺮدن، ﺳﯿﻨه، اﻧﺪازه و وزن و ﯾﺎ ﻗﺪ و ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐه ﮐﺎﻣﻼ ‫اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎﺣﯿﺮت آور ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪن را ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ. اﮔﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪھﻨﺪ، او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. 

ﺑه ‫ھﺮ ﺣﺎل آن دﺳﺘه از اﻓﺮاد ﮐه ﺑه ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐه ‫ﭼﻄﻮر ﺑﺎ آن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑه ﭼﺮا ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ‫ﺑه ھﺮ ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑه ھﻮﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﺎن ‫ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ھﻮﯾﺘﯽ ﻇﺎھﺮی ﺧﻮد اداﻣه دھﯿﺪ و در ﺧﺎﻧه ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ و ﻣﻐﺰی ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ. در ‫اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﭼه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑه ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ.


ﭼه ﮐﺎری در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﺮاﯾﻢ وﺟﻮد دارد؟
‫اﻟﺒﺘه ﮐه وﺟﻮد دارد. ﻣﺠﻤﻮﻋه ای از ﮔﺰﯾﻨه ھﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﮐه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد آﻧﮭﺎ را ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑه ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐه ﺑه ﺧﻮاﺳﺘه ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠه ﺑخ ﺗﻌﺪادی ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ ‫ﺷﺮح واﺑﺴﺘه اﺳﺖ. ﺑﺮای ترنـ.س سـ.کـ.شـ.وال ھﺎی واﻗﻌﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ‫ﺧﻮد و ﻋﺪم ارﺗﮑﺎب اﺷﺘﺒﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﮐه ﻗﺪم ﺑه ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ.

نویسنده : آنا فرهمند


درج نظرات بازدیدکنندگان :

توسط:بیتاب                                          پنجشنبه 12 اسفند1389 ساعت: 1:46 
الان که این مقاله رو می خوندم یادم افتاد که من تا مدت ها فقط به این خاطر که ممکنه تبدیل به یک زن قلچماق و بیش از حد جا افتاده بشم، تغییر جنسیت ندادم. ولی وقتی هورمون درمانی رو شروع کردم و تاثیرات اولیه هورمون را روی بافت صورت و هیکلم دارم حس میکنم میبینم که چقدر اشتباه میکردم. من فکر میکنم مصرف هورمون نه تنها روی بدن اثر میگذارد بلکه روی تصویر ذهنی ما از خودمان هم اثر میگذارد.
من الان وقتی به آینه نگاه میکنم دیگر تصویر یک مرد را در آینه نمی بینم با اینکه فقط دو هفته هست که هورمون میخورم . بجاش یک زن رو میبینم که کم کم داره میاد جلو و جلوتر و اون تصویر قبلی رو داره پس میزنه. خیلی تجربه باحالی هست. ایشاا.. نصیب همتون بشه.

توسط:یاسمین                                   پنجشنبه 12 اسفند1389 ساعت: 12:17 
وای ی ی ی ی ی ، محمد جان دستت درد نکنه من این مطلب ها رو می خونم به وجد میام، یعنی میشه من دیگه این رنگ سبز مزخرف رو روی صورتم نبینم وای خدا، دستت درد نکنه

توسط:الیاد                                         پنجشنبه 12 اسفند1389 ساعت: 15:17 
فکر می کنم که نهایت صداقت رو با خودم به کار بردم چون این همه سال بی صبرانه منتظر بودم که روزی هیجده سالم بشه و بتونم عمل کنم و این همه سال رو رنج الکی کشیدم و جالبه که میگن در پیری هم میشه عمل کرد در حالی که من الان هنم فکر می کنم که پیرم چون یه جورایی احساس جوانی و نوجوانی در من مرده و بیشتر فکر می کنم که شبیه پیرمردها هستم!
راستی من آخرش نفهمیدم که بهتره قبل از عمل هورمون درمانی کرد یا بعدش؟ آخه تداخل هورمونی پیش میاد. من کسایی رو که بعد از عمل هورمون درمانی کردن؛ دیدم، فکر می کنم که اثرات بهتری داشته و انتقال شون خیلی موفق تر بوده. حالا دیگه نمی دونم بقیه چه نظری دارن اما فکر می کنم بعد از عمل بهتر باشه

توسط:بیتاب                                            پنجشنبه 12 اسفند1389 ساعت: 23:37
الیاد جان من قبل از هورمون درمانی، عمل ارکیوکتومی (برداشتن بیضه ها) انجام دادم و همین باعث شد تا دوز مصرفی داروهایم بسیار کم شود.(به اندازه خانم های یائسه) که البته اینکار با نظر دکتر غدد و جراح بود. شما هم حتما باید با نظر دکتر و جراح اقدام کنی. در ضمن بد نیست از چند دکتر و جراح نظرخواهی کنی.

توسط:saman                                                    جمعه 13 اسفند1389 ساعت: 16:34 
محمد بازم گل كاشتي - دمت گرم - البته از خانم نويسنده هم تشكر مي كنيم، راهنمايي بسيار خوبي براي افراد تازه كار هست و كلي نكته در اين متن نهفته شده است - به نظر من اگر هورمون تراپي قبل از عمل باشه خيلي بهتر هست و فرد رو كاملا براي يك عمل ايده آل آماده مي كنه و بعد از عمل بهتر مي تونه با خودش و اجتماع كنار بياد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر