۱۳۹۱ بهمن ۱۴, شنبه

آثار طولاني مدت درمان جايگزيني با تستوسترون بر دانسيته استخوان در مردان هيپوگناد

آثار طولاني مدت درمان جايگزيني با تستوسترون بر دانسيته استخوان در مردان هيپوگناد

كمبود آندروژن منجر به از دست رفتن دانسيته استخوان و شكستگي هاي استئوپروتيك در مردان مي شود ولي هنوز آثار درازمدت جايگزيني آندروژنها بر دانسيته استخوان بخوبي مشخص نشده است.در اين مطالعه آينده نگر دانسيته استخوان بيماران هيپوگناد در ناحيه مهره هاي كمري و پروكسيمال ران به روش ‏‎DXA‎‏ اندازه گيري شده است

بيماران 137 مرد 17 تا 79 ساله با كمبود اثبات شده آندروژن بوده و نياز به درمان جايگزيني منظم داشتند. از اين تعداد 58درصد هيپوگناديسم اوليه داشتند. روش درمان با آندروژن كاشتن كپسول هاي تستوسترون زير پوست شكم بود. 

هر 2-3 سال يكبار دانسيته استخوان به روش ‏‎DXA‎‏ اندازه گيري مي شد. بر اساس كفايت درمان قبل از اندازه گيري اولين دانسيته استخوان بيمارن به 4 گروه تقسيم شدند: 1-هرگز درمان نشده؛ 2-كامل درمان شده؛3-ناقص درمان شده ؛ 4-قطع درمان حداقل براي يكسال. پس از بررسي يافته ها اين نتايج بدست آمد كه كمبود آندروژن دانسيته استخوان را كم مي كند و درمان جايگزيني با آندروژن بطور انتخابي در ناحيه مهره هاي كمري و تروكانتر، اما نه در گردن ران يا مثلث وارد، دانسيته استخوان را افزايش مي دهد. 

اين افزايش در مرداني كه در اولين اندازه گيري دانسيته استخوان، استئوپروز يا استئوپني داشتند، در تمام محل هاي استخواني مشاهده شد. اين مشاهدات، پيشنهاد مي كند كه برگشت آثار كمبود آندروژن نياز به درمان كافي با تستوسترون دارد و اين آثار مفيد طولاني اثر است و با وجود قطع كوتاه مدت درمان، از بين نمي رود.

امكان تعميم يافته هاي اين پژوهش در درمان با آندروژن براي پيشگيري از تحليل دانسيته استخواني و شكستگي مرتبط با افزايش سن يا بيماريهاي مزمن كه در آنها كمبود خفيف آندروژن ديده مي شود، بايد در آينده بررسي گردد.

نويسنده : اشرف امين الرعايا، شرين كلر، داين كويين.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر