۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۱, شنبه

بررسی فرد دگرجنس باور از دیدگاه روانشناسان ( بخش چهارم )

بررسی فرد دگرجنس باور از دیدگاه روانشناسان ( بخش چهارم )


هویت جـ.نـ.سـ.ی و نقش آن در بروز اختلالات جنسی: هویت جـ.نـ.سـ.ی، مجموعه ای ازنگرش ها، الگوهای رفتاری و صفات جسمی تعیین شده توسط فرهنگ می باشد که معمولاً تداعی کننده مردانگی یا زنانگی است.

هویت جـ.نـ.سـ.ی بیان کننده آن است که فرد بطور معین و مشخص خود را مرد یا زن بداند .هویت جـ.نـ.سـ.ی براساس زیست شناسی افراد بنا می شود، از تجربیات اجتماعی متاثر است و برای اینکه ثبات و دوام پیدا کند به گذشت زمان نیاز دارد. هویت جـ.نـ.سـ.ی یکی از مفاهیمی است که اگر بخوبی ثبات پیدا کند باعث بروز مشکلاتی نظیر اختلالات عملکرد جـ.نـ.سـ.ی و کژکارهای جـ.نـ.سـ.ی می شود و اختلالات جـ.نـ.سـ.ی ممکن است نشانه ای از مشکلات زیستی (بیوژنیک) با تعارضات دورن روانی پایین مردی (دروانزاد) یا ترکیبی از این عوامل باشند. 

اگر بخواهیم تعریفی ساده از اختلال جـ.نـ.سـ.ی ارائه دهیم، احتمالا ًخواهیم گفت که اختلال جـ.نـ.سـ.ی عبارتست از رخداد هرگونه انحراف با کژکاری درفعالیت و رابطه جـ.نـ.سـ.ی بهنجار که به پریشانی بارز و مشکلات بین فردی منجر می شود
اما درچهارمین چاپ کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی  (DSM-IV) اختلال عملکرد جـ.نـ.سـ.ی به عنوان اختلالاتی در چرخه پاسخ جـ.نـ.سـ.ی یا در هنگام رابطه جـ.نـ.سـ.ی تعریف شده است در طبقه بندی آماری و بین المللی بیماری ها(ICI-10)  اختلال عملکرد جـ.نـ.سـ.ی به معنای ناتوانی فرد برای شرکت در رابطه جـ.نـ.سـ.ی دلخواهش است. از آنجا که پاسخ روان تنی است، ممکن است تعیین اهمیت نسبی عوامل روان شناختی و یا عضوی مشکل باشد.

روش
نمونه :
نمونه پژوهش حاضر 40 نفر (همگی مرد) بود که از طریق نمونه گیری در دسترس (آسان) از میان مراکز خصوصی مشاوره شهر اراك انتخاب شدند. بطوری که 20 نفر مبتلا به اختلالات عملکرد جـ.نـ.سـ.ی و 20 نفر که اختلالات غیرجـ.نـ.سـ.ی داشتند، بودند انتخاب آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل براساس ابتلا به اختلالات عملکرد جـ.نـ.سـ.ی بود 20 نفر برای گروه کنترل و 20 نفر برای گروه آزمایش برگزیده شدند.

روش اجرا :
دراین پژوهش پژوهشگر در ابتدا به آزمودنی ها اطمینان داد که این آزمون ونتایج آن صرفاَ جنبه پژوهشی دارد و به هیچ سازمان خاصی مربوط نمی شود و برای اطمینان بخشی و پاسخگویی دقیق به آنها عنوان گردید که مشخصات شخصی آن ها نام و نام خانوادگی ضروتی ندارد سپس از پاسخگویی به سؤالاتی که امکان سوگیری را ایجاد می کرد خودداری شد. نهایتاً پس از اجرای آزمون ها پاسخ ها جهت استخراج نتایج جمع آوری شد.

ابزار پژوهش:
ابزار اندازه گیری در این پژوهش تست خود ساخته هویت جـ.نـ.سـ.ی IDT) Gender Identity Disorder (Test بوده است. این پرسشنامه شامل 20 سوال بوده که ازیک طیف چهار درجه ای که از نمره یک (کاملا موافقم) تا چهار(کاملاً مخالفم) تشکیل شده است به هرسئوال 1تا 4 نمره داده می شود. نمره هر فرد دراین مقیاس بوسیله جمع اعداد گزینه های انتخاب شده محاسبه می شود که حداقل آن 20 و حداکثر 80 می باشد.

این پرسشنامه با هدف اندازه گیری معینی هویت جـ.نـ.سـ.ی تهیه گردیده است. عباراتی که توصیف کننده عدم کسب هویت جـ.نـ.سـ.ی هستند نمره معکوس می گیرند و در نتیجه نمرات پایین نشان دهنده میزان هویت جـ.نـ.سـ.ی کمتر و نمرات بالاتر نشانه اکتساب هویت جـ.نـ.سـ.ی بالاتر است.

قابل ذکر است از پرونده های هریک از افراد فوق و مصاحبه های بالینی وتستهای روان شناختی بعنوان ابزار جانبی استفاده گردید. 

نویسنده : کورش اشکبوس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر