۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در ﺗﺮاﻧﺲ سکشوال های FTM , MTF


ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در  ﺗﺮاﻧﺲ سکشوال های FTM , MTF 
ﻣﻘﺪﻣه
‫ﺑه ﺟﺰ ﮐﺮﻣﻮزوﻣﮭﺎی ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ و ﮔﻮﻧﺎدھﺎ، ﮐﻠﯿه ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺑﺪن ﻣﺮد و زن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ‫ﺷﺮوع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺨﻤﺪاﻧﮭﺎ و ﺑﯿﻀه ھﺎ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اوﻟﯿه ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ در ﻣﺮد و زن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻏﺪد ﺑﺎ ‫ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮد
ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺮوژن (ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﻤﺪاﻧﮭﺎ) و ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﺶ (ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻀه ھﺎ) ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻤﯿﻞ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻏﺪد دارای ﻓﺮم ﯾﮑﺴﺎن و ﺷﺒه ‫زﻧﺎﻧه ھﺴﺘﻨﺪ. ‫ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻠﻮغ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ‫ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾه ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد . 

ﻣﺜﻼ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون و ﻣﺸﺘﻖ آن 5-آﻟﻔﺎ دی ھﯿﺪرو ‫ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ آﻟﺖ ﻣﺮداﻧه و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾه ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮھﺎی ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ، ﮐﻠﻔﺖ ﺷﺪن ﺻﺪا، ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎھﯿﭽه ای در ﺑﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺪ در ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﯾﺴه ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در دﺧﺘﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ‫اﺳﺘﺮوژن ﺑه ھﻤﺮاه ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﯿﻨه ھﺎ و ذﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ اﻃﺮاف ﻟﮕﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ‫اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺮﻣﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑه ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﻮﺳﺖ زﻧﺎن ‫ﻧﺮﻣﺘﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮدان اﺳﺖ. ‫اﺻﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﻮاھﺮ ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠه ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ، ﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑه ﻣﺸﺨﺼﺎت ‫ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. 

اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎی ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ اﺑﺰار اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺠﺎم دو ﺳﺎل ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺷﻔﺘﮕﯽ ھﻮﯾﺖ ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ GID اﺳﺎﺳﯽ ﺑه ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. زﯾﺮا ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ‫ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮدد و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐه ﺷﺨﺺ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽﻇﺎھﺮی ﺑﻮﺳﯿﻠه ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:
1- ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ
2- اﻟﻘﺎء ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ ﻣﻄﻠﻮب (ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ)

‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧه ﺣﺬف ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ﻣﺮد ﺑه زن MTF ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ، ‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ ﻣﺮداﻧه ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﮑﻠﺘﯽ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺪ، ﺷﮑﻞ ﭼﺎﻧه، اﻧﺪازه دﺳﺖ و ﭘﺎ، ‫ﭘﮭﻨﺎی ﮐﻢ ﻟﮕﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺨﻮان ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﮭﻨﺎی ﺷﺎﻧه ھﺎ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد ‫و ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻗﺎدر ﺑه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮﻋﮑﺲ درﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی FTM زن ﺑه ﻣﺮد ‪،‫ھﻮرﻣﻮن ھﺎی زﻧﺎﻧه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻗﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪود ۱۲ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ( و ﭘﮭﻦ ﺷﺪن ﻟﮕﻦ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐه اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟه:
ﻻزم ﺑه ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐه ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯿه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را در ﺑﺪن ‫ﺑﻮﺟﻮد آورد. ﺑﻄﻮرﯾﮑه ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ‫ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﺪ. ﻣﮕﺮ آﻧﮑه ﺷﺨﺺ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠه ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻇﺎھﺮ ‫ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. 

‫در ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی FTM زن ﺑه ﻣﺮد ‪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎھﯿﭽه ای ﺑﻮﺳﯿﻠه ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮداﻧه ﻣﻤﮑﻦ ‫اﺳت. اﻣﺎ در اﻓﺮاد MTF ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی زﻧﺎﻧه دارای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺎھﺶ ﻣﻮھﺎی ‫ﺻﻮرت و ﻧﯿﺰ  اﻟﻘﺎء رﺷﺪ ﺳﯿﻨه ھﺎ. ‫

ﺗﺮاﻧﺲﺳـ.ﮑـ.شـ.وال ھﺎ اﻏﻠﺐ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠه ﭘﺲ از ھﻮرﻣﻮن ‫ﺗﺮاﭘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ. ﺑه ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟه داﺷﺖ ﮐه ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑه آراﻣﯽ در ﺑﺪن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑه ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐه اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درﻣﺎن ﺑه آﻧﮭﺎ ﺗﺬﮐﺮ دھﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ در آﻧﮭﺎ از ﺑﯿﻦ ‫ﺑﺮود.

ﭼه ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﭼه دوزی ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
‫داده ھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه دﻗﯿﻘﯽ در راﺑﻄه ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ داروھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع دارو ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ، ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ، اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ، ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری داروﯾﯽ، ھﺰﯾﻨه و ﺑﺎور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘه اﺳﺖ. دوز ﺑﮭﯿﻨه اﯾﻦ ‫داروھﺎی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ھﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 

اﺛﺮات اوﻟﯿه اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻌﺪ از 8-6 ھﻔﺘه ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ‫ﺷﻮد. در اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ FTM زن به مرد ‪ ﺻﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﻓﺮاد ترنس MTF مرد به زن ‪ درد ﺳﯿﻨه ھﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای ﻧﻤﻮد در ﻇﺎھﺮ ﺑه 42-6 ﻣﺎه و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد. ﻣﺜﻼ رﺷﺪ ﻣﻮی ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ‫اﺳﺖ در اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ FTM زن به مرد  ‪ ﺑﻌﺪ از 5-4 ﺳﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.

آنا فرهمند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر