۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در ﺗﺮانسکشواھﺎی ‪FTM

ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در ﺗﺮانسکشواھﺎی ‪FTM 

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻧﺎنه
ﺿﺪ اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﻮﻧﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺗﺮﺷﺢ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی زﻧﺎﻧه ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ‫ﺗﺌﻮری ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎی LHRH ( سرکوب کننده های LH ) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ که ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎنه آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺼﺮف 1۰ ـ ۵ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﺪروﮐﺴﯽ ‫ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت ﺑﺼﻮرت ﻗﺮص روزانه و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻋﻀﻼﻧﯽ ۱۵۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم از آن در ھﺮ ﺳه ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ‫اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
 
اﻟﻘﺎء ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮدانه
‫آﻧﺪروژن ھﺎ دارای اﺛﺮ ﭘﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدانه ﺷﺪن ﺑﺪن ھﺴﺘﻨﺪ، وﻟﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ به  4-2 ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ‫زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد که ﻣﯿﺰان واﮐﻨﺶ ﺑﺪن به اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ، به ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ- ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وابسته اﺳﺖ. ‫از ﺟﻤﻠه ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده، اﺳﺘﺮھﺎی ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ که ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻋﺮضه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ‫دوز ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺼﻮرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ۲۵۰ ـ ۲۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ھﺮ 41 روز اﺳﺖ. 

از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ‫از ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون دﮐﺎﻧﻮات ﺑﺎ دوز ۲۴۰ ـ ۱۶۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑه اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ در ۵۰ ٪ ﺑﯿﻤﺎران، ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎنه را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ که در ﮐﻨﺎر آﻧﮭﺎ از ﭘﺮوژﺳﺘﺮوﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ‫ﺷﻮد که در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ به آن اﺷﺎره ﺷﺪ. ‫اﻟﺒﺘه آﻧﺪروژﻧﮭﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺮوﻟﻮن و ﻓﻠﻮﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﺮون ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻗﺪرت آﻧﮭﺎ در اﯾﺠﺎد ‫ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی ﻣﺮداﻧه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. در ۶۰ ـ ۵۰ % از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران، آﮐﻨه (ﺟﻮش ﭘﻮﺳﺘﯽ) اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ که ﮔﺎھﯽ به ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﺠﺒﻮر به اﻧﺠﺎم درﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

آﻣﺎر اﯾﻦ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﺘﯽ به  ۱۵ـ ۱۰ درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ. آﻧﺪروژﻧﮭﺎ دارای اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ھﺴﺘﻨﺪ و ‫اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠه ﺧﻄﺮاﺗﯽ را ﻣﺘﻮﺟه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑه ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺻﯿه ﻣﯽ ﺷﻮد که ﺳﯿﮕﺎر ‫ﻧﮑﺸﻨﺪ و از اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

آنا فرهمند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر