۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

اﺛﺮات هورمون ها در ﺗﺮانسکشوال ھﺎی FTM زن به ﻣﺮد

اﺛﺮات هورمون ها  در ﺗﺮانسکشوال ھﺎی FTM  زن به ﻣﺮد


ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺮدانه ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران FTM ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ اﯾﻦ روش در اﻧﺪازه ﺳﯿﻨه آﻧﮭﺎ ‫اﺛﺮی ﻧﺪارد. در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﺟﻮش دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﺮ چه ﻗﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ‫ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌه،
ﯾﮏ زن ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ھﻤه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ‫ﮐـ.ﻠـ.ﯿـ.ﺘـ.ﻮرﯾـ.ﺲ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، وﻟﯽ رﺷﺪ آن در اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮔﺎھﯽ رﺷﺪ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺑه ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐه ‫اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ راﺑﻄه ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ ﻣﻮﻓﻖ را ﺑﺎ ﯾﮏ زن دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑه ﮐﻨﻨﺪ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ‫ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ. 


‫در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑه دﻧﺒﺎل ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ‫از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺨﻤﺪاﻧﮭﺎ ﺟﮭﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﮐﺎھﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮداﻧه، ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ادامه ﯾﺎﺑﺪ.  

آنا فرهمند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر