۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

اﺛﺮات ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در ﺗﺮانسکشوال های MTF ﻣﺮد به زن

اﺛﺮات ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در ﺗﺮانسکشوال های  MTF  ﻣﺮد به زن 

‫ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾه ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ‫اﻓﺘﺪ. ﻣﺼﺮف ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮون اﺳﺘﺎت ﺑه ھﻤﺮاه اﺗﻨﯿﻞ اﺳﺘﺮادﯾﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﻮھﺎی ﺷﮑﻢ و ﺑﺎﺳﻦ دارد، وﻟﯽ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ
ﻣﻮھﺎی ﺻﻮرت ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘه ﻣﻮھﺎی اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺎزﮐﺘﺮ و ﮐﻢ رﻧﮕﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒه ‫ﮐﺮﮐﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯽ ﻣﻮﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﺷﺪ ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻼح، ﻣﻮم، اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ و ﻟﯿﺰر ‫ﺗﻮﺻﯿه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ھﻤﺰﻣﺎن داروھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻣﮏ، زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﻮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑه ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ ‫اﻧﺪازد. ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻣﻮھﺎی ﺻﻮرت ﻧﺎزﮐﺘﺮ و ﻧﺮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ رﺷﺪ آﻧﮭﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ‫و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای آراﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﯾﺎ ﻟﯿﺰر ﺗﻮﺻﯿه ﻣﯽ ﺷﻮد. ‫در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐه ھﻨﻮز ﻣﻮی ﺻﻮرت آﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺟﮭﺖ ﺳﺮﮐﻮب رﺷﺪ ﻣﻮھﺎ ‫ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑه اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ و ﻟﯿﺰر در آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ. 

ﺑﺎ ﺷﺮوع ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ ﻣﺮدانه ‫(ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﯿﺞ ﮔﺎھﯽ و ﻣﺮﮐﺰی) ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ، ﺗﻨﮭﺎ اﺛﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰی در رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﻧﻮاﺣﯽ ‫ﻃﺎس ﺷﺪه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. در اﯾﻦﺑﯿﻤﺎران روﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه ﮔﯿﺲ و ... ﺗﻮﺻﯿه ﻣﯽ ‫ﺷﻮد. 

‫ﻃﻮل آﻟﺖﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﮐﺎھﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ، اﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄه اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻠﯽ و ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ در آن و ﻧﯿﺰ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮده ﭼﺮﺑﯽ در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮﯾﻦ ﺷﮑﻢ ﺑه ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐه اﻧﺪازه آن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﻮد ‫ﺑﺨﻮدی آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﭘﺲ از ﺳه ﻣﺎه ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪﺷﺪن در ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ ‫ھﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازه ﺑﯿﻀه ھﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل اول ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺗﺎ  ۲۵ % ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ‫اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗـ.ﻨـ.ﺎﺳـ.ﻠـ.ﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد که ﺑﺘﻮان راﺣﺖ ﺗﺮ آﻧﺮا از اﻧﻈﺎر ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮد. اﺛﺮات اﻟﻘﺎء ‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی زﻧﺎﻧه ﺑه ﺑﺪن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪای ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮوژن، درد در ﻧﻮک ﭘﺴﺘﺎن ‫اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻧﺪازه ﺳﯿﻨه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﻢ ﮐﺮه ﺳﯿﻨه ﮐه دراﻃﺮاف ﻧﻮک ﺳﯿﻨه ‫ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﻮﺳﯿﻠه ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ‫ﺳﯿﻨه ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺴﺎل ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ درازﮐﺶ ﺣﺪودا ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘه ﺑه ﺣﺪود ۱۴ ‫ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﭘﺲ از ۲۴ـ ۱۸ ﻣﺎه ﺑه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐه ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۸ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐه اﻟﺒﺘه از ﺷﺨﺼﯽ ﺑه ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ 4 ﺗﺎ ۲۸ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ‫اﺳﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه در ﯾﮏ زن ﻃﺒﯿﻌﯽ ۳۶ ـ ۱۲ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮاﻧﺲ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ ‫ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از ﯾﮏ زن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. 

ﺑه ھﺮ ﺣﺎل ﭘﮭﻨﺎی ﺳﯿﻨه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ زن ﻃﺒﯿﻌﯽ ‫اﺳﺖ. ﺑه ھﻤﯿﻦ دﻻﺋﻞ ۵۰ % از ﺗﺮاﻧﺲ ھﺎی ﻣﺮد ﺑه زن ﻣﺒﺎدرت ﺑه ﮐﺎﺷﺖ ﺳﯿﻨه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‫۵۰ % از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﻨه ﺧﻮد راﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺟﺮاﺣﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ھﻮرﻣﻮن ‫ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﻨه ھﺎی ﭘﺮوﺗﺰ ﺷﺪه ھﯿﭻ اﺛﺮی ﻧﺪارد. 

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑه ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺻﯿه ﻣﯽﺷﻮد ﮐه ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑه ‫ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨه , ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻤﺪت یکسال ھﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ‫در ﺑﯿﻤﺎران MTF ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﺻﺪا ﺑﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺻﺪا  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ به ‫رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮای زﻧﺎنه ﺗﺮ ﺷﺪن ﺻﺪا ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮجه ‫داﺷﺖ ﮐه ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺎرھﺎی ﺻﻮﺗﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ‫

ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ و داﺧﻞ ﺷﮑﻤﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﺟـ.ﻨـ.ﺴـ.ﯽ اﺳﺖ. در ﻣﺮدان ﭼﺮﺑﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ‫ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽﺷﮑﻢ  ( به ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺐ ) و در زﻧﮭﺎ اﻏﻠﺐ در اﻃﺮاف ﻟﮕﻦ ( به ﺷﮑﻞ ﮔﻼﺑﯽ ) ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ‫اﺳﺘﺮوژن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽ در ﻧﺎﺣﯿه ﻟﮕﻦ ﺷﻮد، وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﮐه اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ‫ﻧﺪارد. ﻓﺮم ﭼﺎﻧه و اﻧﺪازه دﺳﺖ ھﺎ و ﺷﮑﻞ ﻟﮕﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠه اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺿﺪ آﻧﺪروژﻧﮭﺎ ﺿﺪ ‫ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﺮداﻧه  ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑه ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران MTF  از ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﺧﻨﮭﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑه  ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﺿﺪ ‫آﻧﺪروژﻧﮭﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻮﯾﻨﺪه ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻤﺎد ﭼﺮب ﻧﮕه دارﻧﺪ. ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ آﻧﺪروژن به ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﯾﺎ به ھﻤﺮاه اﺳﺘﺮوژﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺣﺴﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ که اﯾﻦ ‫ﻣﺴﺌﻠه ﻣﺮﺑﻮط به ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن اﺳﺖ.

آنا فرهمند 

۲ نظر:

  1. می خوام بدونم که در چند سال بعد علم اونقدر پیشرفت می کنه که بشه فقط با قرص ژنتیک رو تغییر داد و تغییر جنسیت داد من یک ویدیو دیدم که یک گاو رو تغییر ژنتیکی داده بودن و اون به جای ۴ پا ۵ تا پا داشت ایا میشه برای تغییر جنسی این کار رو در اینده ی دور انجام داد؟

    پاسخحذف
  2. من چون تنها هستم و دخترها با من رابطه ی جنسی برقرار نمی کنند تو فکر تغییر جنسیت افتادم و از نظر بدنی کاملا سالم هستم و پسر هستم.پسر ها بد بخت ترین موجوداتند.

    پاسخحذف