۱۳۹۴ شهریور ۱۴, شنبه

واژگان درست و غلط در فرهنگ اختلال هویت جنسی

واژگان درست و غلط  در فرهنگ اختلال هویت جنسی
1. معنای جنس sex چیست؟
پاسخ: جنس sex بیان کننده الت تناسلی و کروموزم می باشد. 

2. مفهوم جنسیت gender چیست؟
پاسخ:  جنسیت gender در مغز قرار گرفته است و بیان کننده احساس درونی فرد نسبت به جنسیت خودش است که در افراد ترنسجندر با جنس فیزیولوژیک انها در تضاد می باشد.
3. تفاوت بین جنس و جنسیت چیست؟
پاسخ:  جنس بیان کننده الت تناسلی و کروموزم است و جنسیت در مغز قرار گرفته است و بیان کننده احساس مرد بودن یا زن بودن شما نسبت به خودتان است که در افراد ترنسجدر جنس فیزیکی با جنسیت مغزی در تضاد میباشد. مثلا افرد ترنسجندر دارای جنس زن، درمغزشان خودشان را یک مرد میدانند که در بدنی اشتباه متولد شده اند. و یا بلعکس افراد ترنسجندر دارای جنس مرد، در مغزشان خودشان را یک زن میدانند که در بدنی اشتباه متولد شده اند.
 
4. تغییرجنسیت gender change یا تغییرجنس sex change کدام واژه صحیح یا غلط است؟ 

پاسخ:  کلمه تغییرجنسیت اشتباه است. زیرا جنسیت شما در مغزتان قرار گرفته است و با جنس شما هماهنگی ندارد درنتیجه شما با جراحی سعی میکنید جنس خودتان را با جنسیت خودتان در مغز هماهنگ و یکسو نمایید. بنابراین شما اقدام به جراحی تغییرجنس میکنید نه تغییر جنسیت.

بیایید از این پس واژه صحیح "تغییرجنس" را به جای واژه غلط  تغییرجنسیت جایگزین نماییم.

نویسنده: محمد بهامین

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر